Грив­ня па­дає

Па­ні­ку­ва­ти не тре­ба, адже не все так по­га­но. Уча­сни­ки що­мі­ся­чно­го опи­ту­ва­н­ня ком­па­нії Reuters вва­жа­ють, що осла­бле­н­ня грив­ні на 10%, тоб­то до кур­су 9 гри­вень за до­лар, бу­де ті­єю то­чкою рів­но­ва­ги, яка по­кра­щить по­зи­ції екс­пор­те­рів. А са­ме во­ни ба­га­то в чом

RIA (Vinnytsya) - - ПЕРША СТОРІНКА - Оль­га ЛИТВЕНЮК, (097)2661093,

За про­гно­за­ми ана­лі­ти­ків, курс грив­ні до кін­ця ро­ку мо­же опу­сти­ти­ся до 8,4 грив­ні, а на по­ча­тку ро­ку на­цва­лю­та мо­же де­шев­ша­ти ще біль­ше, про­сів­ши до 9 гри­вень за до­лар. Але екс­пер­ти ка­жуть, що та­кий курс мо­же на­віть оздо­ро­ви­ти на­шу еко­но­мі­ку

За про­гно­за­ми ана­лі­ти­ків, курс грив­ні до кін­ця ро­ку мо­же опу­сти­ти­ся до 8,4 грив­ні, а на по­ча­тку ро­ку на­цва­лю­та мо­же де­валь­ву­ва­ти ще біль­ше, про­сів­ши до 9 гри­вень за до­лар.

На дум­ку екс­пер­тів, вря­ту­ва­ти укра­їн­ців від зне­ці­не­н­ня на­цва­лю­ти і по­до­рож­ча­н­ня цін мо­же тіль­ки ще один кре­дит від Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду. Прав­да, для цьо­го вла­ді по­трі­бно за­бу­ти про по­лі­ти­ку і швид­ко взя­ти­ся за по­ря­ту­нок «ря­до­вої» грив­ні.

В чо­му про­бле­ма?

Се­ред основ­них фа­кто­рів, які ти­снуть на грив­ню, — зни­же­н­ня екс­пор­ту, в то­му чи­слі і че­рез змен­ше­н­ня по­пи­ту на сві­то­вих рин­ках, і як на­слі­док — по­гір­ше­н­ня си­ту­а­ції з пла­ті­жним ба­лан­сом Укра­ї­ни. Гру­бо ка­жу­чи, в кра­ї­ні не бу­де стіль­ки ва­лю­ти, скіль­ки по­трі­бно, щоб курс за­ли­шав­ся в сьо­го­дні­шніх ме­жах.

— За остан­ній час ми втра­ти­ли дві основ­ні екс­порт­ні по­зи­ції — це екс­порт ме­та­лу та зер­но­вих, — ка­же еко­но­міст, за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Ва­ле­рій Ко­ро­вій.

— Си­ту­а­ція у сві­то­вій еко­но­мі­ці, най­імо­вір­ні­ше, не до­зво­лить укра­їн­ським екс­пор­те­рам від­но­ви­ти об­ся­ги по­ста­вок на за­ру­бі­жні рин­ки, — ка­же в ін­терв’ю ви­дан­ню «Еко­но­мі­чна прав­да», ди­ре­ктор ана­лі­ти­чної гру­пи Da Vinci Ана­то­лій Ба­ро­нін. — Че­рез це ди­на­мі­ка зов­ні­шньо­тор­го­вель­но­го ба­лан­су, а та­кож при­плив іно­зем­ної ва­лю­ти не по­кра­щи­ться, що не­га­тив­но впли­не на курс на­цва­лю­ти.

За да­ни­ми Нац­бан­ку, за сі­чень­сер­пень 2012 ро­ку де­фі­цит тор­гів­лі зріс до 8,6 мі­льяр­да до­ла­рів із 5,3 за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку.

Тим ча­сом, ре­зер­ви са­мо­го Нац­бан­ку ско­ро­ти­лись з 31,7 до 29,255 мі­льяр­да до­ла­рів. Си­ту­а­ція ускла­дню­є­ться тим, що в 2013 ро­ці Укра­ї­на по­вин­на ви­пла­ти­ти за зов­ні­шні­ми бор­га­ми близь­ко 8 мі­льяр­дів до­ла­рів.

Зо­ло­та се­ре­ди­на

Уча­сни­ки що­мі­ся­чно­го опи­ту­ва­н­ня, про­ве­де­но­го ком­па­ні­єю Reuters, вва­жа­ють, що при- бли­зне зни­же­н­ня кур­су грив­ні на 10% (до дев’яти гри­вень за до­лар) зро­бить на­ших екс­пор­те­рів більш кон­ку­рен­тно­зда­тни­ми, пом'якшить пе­ре­ко­си у зов­ні­шній тор­гів­лі і во­дно­час не при­зве­де до па­ні­ки на­се­ле­н­ня, яке вже зви­кло до про­гно­зів про де­валь­ва­цію грив­ні.

— Та­ке осла­бле­н­ня кур­су за­раз ви­гля­дає як най­більш прийня­тний рі­вень рів­но­ва­ги, який до­по­міг би по­лі­пши­ти по­зи­ції екс­пор­те­рів, але і не ду­же силь­но вда­рить по бан­ків­ській си­сте­мі та пла­то­спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня,— ка­же Ан­дрій Шев­чен­ко з агентства «Кре­дит-Рей­тинг».

За­га­лом, за ре­зуль­та­та­ми опи­ту­ва­н­ня, пред­став­ни­ки 18 бан­ків і ком­па­ній очі­ку­ють, що вже в кін­ці 2012 ро­ку грив­ня впа­де до 8,4–8,5 з ни­ні­шньо­го рів­ня 8,18 за до­лар.

Все мо­же МВФ

На дум­ку Ва­ле­рія Ко­ро­вія, го­лов­не, що має за­раз зро­би­ти укра­їн­ський уряд — це від­но­ви­ти спів­пра­цю з Мі­жна­ро­дним ва­лю­тним фон­дом.

— Подаль­ший сце­на­рій роз­ви­тку по­дій за­ле­жа­ти­ме від то­го, чи змо­же уряд від­но­ви­ти пе­ре­го­во­ри з Мі­жна­ро­дним ва­лю­тним фон­дом,— ка­же еко­но­міст.— У ви­пад­ку швид­ко­го до­ся­гне­н­ня та­ких до­мов­ле­но­стей — си­ту­а­ція одра­зу за­ста­бі­лі­зу­є­ться, адже бу­де при­тік до­ла­ра в Укра­ї­ну. Курс ста­бі­лі­зу­є­ться в ме­жах 8,2 грив­ні за до­лар. Іна­кше, вра­хо­ву­ю­чи, що Укра­ї­на в ли­сто­па­ді має ви­пла­ти­ти 1 мі­льярд до­ла­рів по кре­ди­ту МВФ і ще 700 міль­йо­нів по єв­ро­бон­дам, я про­гно­зую де­валь­ва­цію до кін­ця ро­ку на рів­ні 8,4–8,5 грив­ні за до­лар. на ва­лю­тний ри­нок і за­ку­по­ву­ва­ли до­ла­ри. Ще один мо­мент — це се­зон­не зро­ста­н­ня цін, на­при­клад, на мо­ло­чну про­ду­кцію. А та­кож зро­ста­н­ня цін на ті то­ва­ри, по­до­рож­ча­н­ня яких стри­му­ва­ло­ся шту­чним адмі­ні­стра­тив­ним шля­хом, на­при­клад, хліб. Але, по­вто­рю­ся, си­ту­а­цію мо­жна за ста­бі­лі­зу­ва­ти, від­но­вив­ши пе­ре­го­во­ри з Мі­жна­ро­дним ва­лю­тним фон­дом. Во­на не є кри­ти­чною.

Ці­ни вго­ру

Але, якщо вла­да не до­мо­ви­ться про чер­го­ву по­зи­ку, то по­де­шев­ша­н­ня грив­ні, на­віть якщо йо­го на­зи­ва­ють «опти­маль­ним», не­о­дмін­но при­ве­де до під­ви­ще­н­ня цін, при­чо-

За ре­зуль­та­та­ми опи­ту­ва­н­ня, пред­став­ни­ки 18 бан­ків і ком­па­ній очі­ку­ють, що вже в кін­ці 2012 ро­ку грив­ня впа­де до 8,4–8,5 з ни­ні­шньо­го рів­ня 8,18 за до­лар. На на­сту­пний рік ана­лі­ти­ки про­гно­зу­ють «про­сі­да­н­ня» кур­су до 9 грн/дол.

За йо­го сло­ва­ми, про­бле­ма в то­му, що за­раз на­кла­да­ю­ться один на одно­го рі­зні фа­кто­ри. ª про­бле­ми по лі­нії Держ­ка­зна­чей­ства, які мо­жуть пе­ре­ро­сти в кри­зу не­пла­те­жів, як ре­зуль­тат — є ри­зик ви­ни­кне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті по зар­пла­ті, пе­ред Пен­сій­ним фон­дом і дер­жав­ним бю­дже­том за­га­лом.

Па­ра­лель­но цьо­му — бан­ки зі­штов­хну­лись з кри­зою лі­кві­дно­сті.

— Якщо ува­жно по­ди­ви­ти­ся на спле­ски актив­но­сті на ва­лю­тно­му рин­ку — чі­тко про­слід­ко­ву­є­ться, що во­ни ви­ни­ка­ли пі­сля то­го, як Нац­банк ви­дав гро­ші бан­кам для ре­фі­нан­су­ва­н­ня, — ка­же Ва­ле­рій Ко­ро­вій. — Фа­кти­чно фі­н­уста­но­ви з ци­ми ко­шта­ми про­сто ви­хо­ди­ли му по­до­рож­ча­ти мо­жуть не ли­ше ім­порт­ні то­ва­ри, а й ві­тчи­зня­ні.

Ім­порт­ні то­ва­ри (одяг, взу­т­тя, по­бу­то­ва те­хні­ка, про­ду­кти іно­зем­но­го ви­ро­бни­цтва, то­що) по­до­рож­ча­ють ав­то­ма­ти­чно — во­ни без­по­се­ре­дньо прив'яза­ні до до­ла­ра. Та­ка ж істо­рія з бен­зи­ном.

У свою чер­гу, зро­ста­н­ня цін на паль­не по­тя­гне за со­бою по­до­рож­ча­н­ня транс­порт­них ви­трат, а зна­чить, всіх то­ва­рів — вклю­ча­ю­чи по­слу­ги (у то­му чи­слі ко­му­наль­ні) і ві­тчи­зня­ні про­ду­кти пер­шої не­об­хі­дно­сті (хліб, мо­ло­ко, ма­сло, м'ясо, кру­пи, кар­то­пля).

— По­трі­бно не за­бу­ва­ти і про спе­ку­ля­тив­ну скла­до­ву цьо­го пи­та­н­ня, — ко­ли ба­бу­ся, яка про­дає, на­при­клад, яй­ця на рин­ку, під­ви- щує ці­ну на них. А на за­пи­та­н­ня, чо­му під­ви­щи­лась ці­на — по­яснює, то ж до­лар по­до­рож­чав, — ка­же Ва­ле­рій Ко­ро­вій. — Але не ду­маю, що у ви­пад­ку де­валь­ва­ції ми ма­ти­ме­мо різ­кий ска­чок цін. На фо­ні мо­жли­во­го змен­ше­н­ня до­хо­дів, це при­зве­де ще до біль­шо­го змен­ше­н­ня по­пи­ту. На­при­клад, та­ка си­ту­а­ція бу­де ха­ра­ктер­ною для ав­то­мо­бі­лів, про­даж яких пі­сля згор­та­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня і так змен­шу­є­ться. Якщо ав­то­ком­па­нії ще під­ні­муть ці­ни на них — це при­зве­де до ще біль­шо­го змен­ше­н­ня про­да­жів.

Во­дно­час, якщо ми го­во­ри­мо про по­бу­то­ву те­хні­ку — тут спра­цьо­вує ін­ший сце­на­рій: по­пит на неї на­пе­ре­до­дні но­во­го ро­ку тра­ди­цій­но зро­стає, і не­ве­ли­ке зро­ста­н­ня цін на неї цьо­му не за­ва­жає.

Що ро­би­ти

По­ки вла­да ви­рі­шу­ва­ти­ме, як їй ді­я­ти, пер­ше, що не вар­то ро­би­ти укра­їн­цям, за сло­ва­ми екс­пер­тів — це па­ні­ку­ва­ти. Біль­ше то­го, бан­кі­ри ра­дять збе­рі­га­ти спо­кій і вла­сни­кам грив­не­вих де­по­зи­тів.

— Пе­ре­во­ди­ти вже сьо­го­дні грив­не­ві де­по­зи­ти у ва­лю­ту не­має сен­су, — ка­же ди­ре­ктор він­ни­цької фі­лії «Тер­ра Бан­ку» Ру­сла­на Тим­чук. — За­раз став­ки за грив­не­ви­ми де­по­зи­та­ми на та­ко­му рів­ні, що від­по­від­а­ють екві­ва­лен­ту вар­то­сті грив­ні, на­віть при кур­сі 10 гри­вень за до­лар (8,2 грн/дол. + се­ре­дня став­ка 22% рік). В по­рів­нян­ні з екві­ва­лен­тною вар­ті­стю до­ла­ра за ва­лю­тни­ми де­по­зи­та­ми на рів­ні 9 грн/дол. (8,2 грн/дол. + се­ре­дня став­ка 10% рік), то моя ре­ко­мен­да­ція, ви­хо­дя­чи з про­гно­зно­го кур­су на на­сту­пний рік — ко­шти ви­гі­дні­ше три­ма­ти в грив­ні.

У ви­пад­ку зне­ці­не­н­ня нац іо­наль­ної ва­лю­ти спо­ча­тку по­до­рож­чає те­хні­ка, пот ім про­ду­кти, а остан­ні­ми – ав­то­моб ілі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.