РИБУ ЛОВИЛИ... І ВІДПУСКАЛИ

На одній з най­ри­бні­ших во­дойм Він­ни­ці «Цу­кер­ня», що бі­ля Яку­ши­нець, у ці ви­хі­дні про­йшов чем­піо­нат Він­ни­ці з лов­лі хи­жої ри­би з бе­ре­га. Злов­ле­ну рибу ва­жи­ли і від­ра­зу відпускали. Ко­штує та­ке за­до­во­ле­н­ня по 110 гри­вень за два дні. Ді­ти до 18 ро­ків бра­ли уч

RIA (Vinnytsya) - - ПЕРША СТОРІНКА - Лiя ЗЕЛІНСЬКА, (097)3678961

Для уча­сни­ків ри­бної пер­шо­сті го­лов­не на­віть не ре­зуль­тат, а про­сто змо­га гар­но від­по­чи­ти.

— Та­кі чем­піо­на­ти про­во­дя­ться ко­жно­го се­зо­ну, — ка­же за­тя­тий ри­бал­ка Едгард Нуй­кін. — ª рі­зні ви­ди зма­гань: і на спі­нінг, і на хи­жу рибу, і лов­ля ри­би з чов­на. Я ста­ра­ю­ся бра­ти участь в усіх пер­шо­стях мі­ста в цьо­му ви­ді спор­ту. Я ще за­йма­ю­ся гре­ко-рим­ською бо­роть­бою, але одно­зна­чно, ри­бо­лов­ля дає ме­ні на­ба­га­то біль­ше.

Для ри­бо­ло­вів усе су­во­ро за пра­ви­ла­ми: сту­пи­ти з вуд­кою в чу­жу зо­ну — зась! На­віть го­во­ри­ти під час ри­бо­лов­лі тре­ба ти­хо, щоб не від­ля­ку­ва­ти риб.

— У нас все озе­ро по­ді­ле­не на три зо­ни, — ка­же су­д­дя зма­гань Во­ло­ди­мир Ми­хал­чен­ко. — В ко­жній зо­ні по три суд­ді. Зо­ни по­ді­ле­ні на пів­зо­ни і за ко­жною з них слід­кує су­д­дя. Що­го­ди­ни уча­сни­ки мі­ня­ю­ться мі­сця­ми, бо десь мо­жуть бу­ти більш ри­бні мі­сця, а десь мен­ше. Хто впі­ймав здо­бич, кли­че суд­дю. Ми шви­день­ко ва­жи­мо рибу і від­пу­ска­є­мо її у во­до­йму. В кін­ці зма­гань ми під­су­мо­ву­є­мо ре­зуль­та­ти і ви­зна­ча­є­мо пе­ре­мож­ців. Зма­га­ю­ться тут як ко­ман­ди, так і окре­мі уча­сни­ки.

Участь у чем­піо­на­ті бра­ли він­ни­ча­ни та го­сті мі­ста з Бі­лої Цер­кви та Ки­є­ва.

— Я за­йма­ю­ся спор­тив­ною ри­бо­лов­лею вже 10 ро­ків, — ка­же він­ни­ча­нин Ва­дим Ра­чук. — Це про­сто не­ймо­вір­ний вид спор­ту. Тут від­по­чи­ва­єш і ті­лом, і ду­шею. І біль­ше то­го, при­су­тній ве­ли­кий азарт. На­ша ко­ман­да «Щу­ки­ні ді­ти» ми­ну­ло­го ро­ку по­сі­ла пер­ше мі­сце в за­галь­но­ко­ман­дно­му за­лі­ку і три пер­ших мі­сця в осо­би­стих. Цьо­го ра­зу нам фар­ти­ло не так. Осо­би­сто я зло­вив чо­ти­ри ри­бин­ки в пер­ший день і три в дру­гий.

Ри­ба­ки три­ма­ють в ру­ках «жив­ця». — Ми по­лю­є­мо на хи­жу рибу, то­му і при­ман­ку їй тре­ба сер­йо­зну

Су­д­дя ва­жить рибу одно­го з уча­сни­ків. Це ро­блять ду­же швид­ко, щоб її від­пу­сти­ти

Це улов Едгар­да Нуй­кі­на (14). — Я про­сто обо­жнюю ри­бо­лов­лю, осо­бли­во, ко­ли є азарт зма­гань

У ри­бо­ло­ва Дми­тра Мі­ге­ля клює. За два дні він зло­вив тіль­ки 12 ри­бин

Біль­шість уча­сни­ків роз’їха­ли­ся ще до ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів. Для них го­лов­не — участь і від­по­чи­нок

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.