ПРИВОКЗАЛЬНИЙ-1 ЗНОСЯТЬ

З 1 ли­сто­па­да тор­гів­ля на май­дан­чи­ку для ван­та­жі­вок рин­ку «Привокзальний-1» вва­жа­є­ться не­за­кон­ною. Та­ке рі­ше­н­ня прийня­ла мі­ськра­да, для то­го щоб від­да­ти зем­лю «Укр­за­лі­зни­ці». У біль­ше ніж со­тні він­ни­чан, які там пра­цю­ють, за­би­ра­ють єди­ну мо­жли­вість про­год

RIA (Vinnytsya) - - ПЕРША СТОРІНКА - Але­на РЯБОКОНЬ, (067)4333535,

Лю­дям, що тор­гу­ють на май­дан­чи­ку рин­ку «Привокзальний-1», на­ка­за­ли не­гай­но звіль­ни­ти те­ри­то­рію. Ро­зга­ня­ли їх чи­нов­ни­ки з мі­ськра­ди ра­зом з лі­ній­ною мі­лі­ці­єю.

Зем­лю по­трі­бно звіль­ни­ти

— Нам ска­за­ли, якщо ви не за­бе­ре­тесь звід­си до 12 но­чі, тре­тьо­го ли­сто­па­да при­їдуть ван­та­жів­ки, ева­ку­а­то­ри і всі на­ші кон­тей­не­ри, ван­та­жів­ки з фу­ра­ми при­бе­руть, — ка­жуть лю­ди, що тор­гу­ють тут.

— До нас при­хо­див на­чаль­ник Жме­рин­ської за­лі­зни­ці, ка­зав, що все це ро­би­ться че­рез скар­ги лю­дей, які не мо­жуть роз­ван­та­жи­ти то­вар з ва­го­нів, що при­хо­дять сю­ди на за­лі­зни­чну ко­лію, — роз­по­від­ає під­при­є­мець Ана­то­лій. — Я тут тор­гую вже шість ро­ків і за весь час цю ко­лію ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли раз, ко­ли при­ве­зли трам­ваї, і все. Там ба­чи­те, ва­гон сто­їть ір­жа­вий, він кіль­ка ро­ків сто­їть при­ва­ре­ний до ре­йок. Нам зда­є­ться, що про­сто ця зем­ля ко­мусь у око впа­ла, от її і хо­чуть за­гра­ба­ста­ти.

Пред­став­ник ви­кон­ко­му, яка в по­не­ді­лок, п’ято­го ли­сто­па­да, при­йшла до обу­ре­них лю­дей, по­ві­до­ми­ла, що до­го­вір сто­сов­но орен­ди зем­лі до 2016 ро­ку ска­со­ва­ний, у зв'яз­ку з по­тре­ба­ми за­лі­зни­ці.

— Ми ро­зу­мі­є­мо, що лю­ди не хо­чуть звід­си йти, але, по­чи­на­ю­чи з 2009 ро­ку, ця зем­ля ко­жен рік тим­ча­со­во на­да­ва­лась в орен­ду,— ка­же за­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту адмі­ні­стра­тив­них по­слуг Лю­дми­ла Пе­ро­ва.— На сьо­го­дні­шній день у зв'яз­ку з ви­мо­гою за­лі­зни­ці нам цю зем­лю по­трі­бно звіль­ни­ти, рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му прийня­те, і з пер­шо­го ли­сто­па­да тор­гів­ля на цьо­му мі­сці вва­жа­є­ться сти­хій­ною. Це пи­та­н­ня

— На Му­ні­ци­паль­ний ри­нок по­ку­пці не по­їдуть — там ні­ко­ли про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня не тор­гу­ва­ли

сто­їть на кон­тро­лі про­ку­ра­ту­ри. Му­ні­ци­паль­ний ри­нок го­то­вий прийня­ти лю­дей, і во­ни змо­жуть тор­гу­ва­ти там без­ко­штов­но ці­лу зи­му.

На мі­ськра­ду по­да­ли в суд

Крім му­ні­ци­паль­но­го рин­ку, лю­дям про­по­ну­ють як аль­тер­на­ти­ву тор­гу­ва­ти на рин­ку МАКИ.

— Але ми хо­ди­ли до адмі­ні­стра­ції рин­ку МАКИ, і нам ска­за­ли, що че­рез кіль­ка мі­ся­ців там бу­де роз­по­чи­на­ти­ся ве­ли­ке бу­дів­ни­цтво. То­му тор­гу­ва­ти дов­го ми там не змо­же­мо, — ка­же одна із ре­а­лі­за­то­рів рин­ку Га­ли­на Фе­до­рів­на. — А на Му­ні­ци­паль­ний ри­нок по­ку­пці не по­їдуть — там ні­ко­ли про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня не тор­гу­ва­ли.

Сер­гій По­хи­ла — ди­ре­ктор ком­па­нії «Бі­знес Про», якій на­ле­жать оби­два рин­ки — «Привокзальний-1» та «Привокзальний-2», будь-які ко­мен­та­рі да­ви­ти по­ки що від­мо­вив­ся. Ли­ше ска­зав:

— Май­дан­чик, про який йде мо­ва, хо­ча і на­ле­жить до рин­ку «Привокзальний-1», але це не одні і ті ж са­мі ре­чі. За­раз ком- па­нія «Бі­знес Про» по­да­ла в суд на мі­ськра­ду. Спра­ва у то­му, що в нас є рі­ше­н­ня се­сії, згі­дно з яким май­дан­чик для ве­ли­ко­га­ба­ри­тних фур до 2016 ро­ку на­ле­жить «Бі­знес Про», і від­по­від­но, рин­ку «Привокзальний-1». Але мі­ськра­да не­за­кон­но від­мі­ни­ла своє рі­ше­н­ня з цьо­го при­во­ду. То­му ми по­да­ли за­яву в суд і бу­де­мо там ви­рі­шу­ва­ти це пи­та­н­ня.

— Ми при­би­ва­ли це мі­сце кіль­ка ро­ків, а те­пер по­чи­на­ти все спо­ча­тку? І де — на Му­ні­ци­паль­но­му рин­ку, на який ні­хто не їздить? — обу­рю­ва­ли­ся під­при­єм­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.