Що остан­нім ча­сом вас схви­лю­ва­ло най­біль­ше?

RIA (Vinnytsya) - - АНАЛІТИКА -

Єв­ген Хо­мин (25), тре­нер з аме­ри­кан­сько­го фут­бо­лу:

— Ме­не хви­лює пи­та­н­ня чи змо­жуть об’єд­на­ти­ся опо­зи­цій­ні си­ли та са­мо­ви­су­ван­ці для ство­ре­н­ня біль­шо­сті у пар­ла­мен­ті

Оле­ксандр Пар­ва­дов (62), по­лі­тик:

— Щоб не го­во­ри­ли про ком­со­мол, лю­ди, ви­хо­ва­ні ним, ні­ко­ли б не вда­ва­лись до тих ме­то­дів, які за­сто­су­ва­ли про­ти Дом­бров­сько­го.

Ра­ї­са Па­на­сюк (32), го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Гар­мо­нія»:

— Сьо­мо­го ли­сто­па­да ро­бо­ти на­ших дів­чат про­де­мон­стру­ють на по­ді­у­мі про­фе­сій­ні мо­де­лі.

Сер­гій Про­цен­ко (55), го­ло­ва прав­лі­н­ня «Центр По­ді­л­ля-Со­ці­ум»:

— Стур­бу­ва­ла си­ту­а­ція з під­ра­хун­ком на 11 окру­зі. А то, що по­би­ли жур­на­лі­стів, так це вза­га­лі без­за­ко­н­ня.

Ла­ри­са Фа­ті­на (37), пи­сьмен­ни­ця:

— Учо­ра по­до­ро­жу­ва­ли з дру­зя­ми бе­ре­га­ми Пів­ден­но­го Бу­гу. Ми про­йшли пі­шки від Са­ба­ро­ва до Се­ли­ща. Я й до­сі під вра­же­н­ня­ми.

Оле­на Ма­лай (29), за­снов­ник сту­дії «Elis May»:

— Ду­же спо­до­бав­ся кон­церт гур­ту O'Torvald, який від­був­ся у ми­ну­лу су­бо­ту. Всі тан­цю­ва­ли і спів­а­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.