Сьо­го­днi – за­мо­роз­ки, в су­бо­ту – мо­роз

RIA (Vinnytsya) - - АНАЛІТИКА - Ін­га КУЦ, (068)1106323,

З 11 ли­сто­па­да у Він­ни­ці ме­тео­ро­ло­ги очі­ку­ють похо­ло­да­н­ня, але ка­жуть, що три­ва­ти­ме во­но не­дов­го.

— З 11 ли­сто­па­да бу­де різ­ке зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри. Ні­чна тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря мо­же опу­сти­ти­ся до чо­ти­рьох гра­ду­сів мо­ро­зу, удень — про­грі­ти­ся від ну­ля до п’яти гра­ду­сів те­пла. Я ду­маю, що похо­ло­да­н­ня бу­де не­три­ва­лим — ли­ше кіль­ка днів, адже основ­на ма­са те­пло­го по­ві­тря ще в пів­ні­чній пів­ку­лі. То­му ще має бу­ти те­пло, — ка­же на­чаль­ник Він­ни­цько­го обла­сно­го Гі­дро­ме­тцен­тру Ма­рія Ко­щав­ка. — Сьо­го­дні, сьо­мо­го ли­сто­па­да, ден­на тем­пе­ра­ту­ра ся­га­ти­ме 7–12 гра­ду­сів, вно­чі мо­жли­ві за­мо­роз­ки до двох гра­ду­сів мо­ро­зу. Та­кий тем­пе­ра- тур­ний ре­жим бу­де три­ма­ти­ся до 11 ли­сто­па­да. Опа­дів не пе­ред­ба­ча­є­мо.

За сло­ва­ми Ма­рії Ко­щав­ки, се­ре­дньо­до­бо­ва тем­пе­ра­ту­ра за­раз пе­ре­ви­щує нор­му на 4–5 гра­ду­сів. Пі­сля похо­ло­да­н­ня во­на на­бли­зи­ться до нор­ми — чо­ти­ри гра­ду­си.

— Та­кі різ­кі змі­ни тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му є нор­маль­ни­ми для пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду між се­зо­на- ми. Ві­тер змі­ни­ться на пів­ні­чно­схі­дний, а з пів­ні­чно­го схо­ду, як пра­ви­ло, при­хо­дять хо­ло­дні по­ві­тря­ні ма­си, — ка­же Ма­рія Ко­щав­ка.

За ін­фор­ма­ці­єю на­чаль­ни­ка Укра­їн­сько­го Гі­дро­ме­тцен­тру Ми­ко­ли Куль­бі­ди, похо­ло­да­н­ня очі­ку­є­ться на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Вно­чі 11 ли­сто­па­да тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря зни­зи­ться до – 2…- 8, удень до ну­ля гра­ду­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.