Звер­тай­те­ся до тра­ди­цій

RIA (Vinnytsya) - - АНАЛІТИКА - Сер­гій МОЛДАХОВСЬКИЙ

Основ­на думка — якщо є ідея, і є ба­жа­н­ня, по­трі­бно по­чи­на­ти вла­сну спра­ву, а і на­кше все жи­т­тя бу­деш роз­по­від­а­ти дру­зям та ді­тям, яка в те­бе бу­ла классс­сна ідея, і як то­бі не да­ли її ре­а­лі­зу­ва­ти! Як по­ка­зує сві­то­вий до­свід, вда­ли­ми і де­я­ми є са­ме те, що ле­жить в гли­би­нах сер­ця, та — за­ра­ди якої ти го­то­вий пра­цю­ва­ти зав­жди, та — про яку ти го­то­вий роз­по­від­а­ти всьо­му сві­ту, та — від якої в те­бе го­рять очі… Якщо з ви­бо­ром і деї все га­разд, то ба­жа­н­ня має ви­ста­чи­ти на по­до­ла­н­ня всіх тру­дно­щів. По­чи­на­ти чи не по­чи­на­ти свою спра­ву в Укра­ї­ні? А що хі­ба є ще кра­ї­на, яку ти на­стіль­ки ж ро­зу­мі­єш, кра­ї­на, де те­бе ото­чу­ють твої рі­дні та дру­зі, де, не­хай кри­вень­ка, але твоя мен­таль­ність? Якщо твоя від­по­відь — так, є інша, то в чо­му річ? Чи по­чи­на­ти в кри­зу? Пси­хо­ло­гі­чно, по­чи­на­ти в пе­рі­од роз­да­чі кре­ди­тів, ви­со­кої ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­ба­га­то лег­ше, але криза — це яви­ще, що ра­но чи пі­зно на­сту­пить. Якщо роз­по­чи­на­ти в кри­зу, ви отри­ма­є­те сво­го ро­ду за­гар­ту­ва­н­ня, більш пра­гма­ти­чно на­ла­го­ди­те ро­бо­ту, бу­де­те чі­тко ба­чи­ти свої не­до­лі­ки, на­вчи­те­ся по­кла­да­ти­ся ли­ше на се­бе та свою ко­ман­ду… А ко­ли на­сту­пить пе­рі­од роз­ви­тку, ко­ли рин­ки по­чнуть зро­ста­ти, ви отри­ма­є­те шанс ста­ти кра­щим. Якщо під кри­зою вва­жа­ти, що це пе­рі­од су­пер­кон­ку­рен­ції, то пи­та­н­ня мо­жна пе­ре­фра­зу­ва­ти — Чи вар­то по­чи­на­ти свою спра­ву на ви­со­ко­кон­ку­рен­тних рин­ках? Від­по­відь про­ста: 1. про­ана­лі­зуй­те кон­ку­рен­тів, їхні плю­си та мі­ну­си; 2. до­о­пра­цюй­те Свою І дею та­ким чи­ном, щоб во­на бу­ла Кра­щою, Ці­ка­ві­шою, Но­вою; 3. Про­ве­діть те­сту­ва­н­ня сво­єї і деї се­ред по­тен­цій­них спо­жи­ва­чів; 4. Знай­діть пар­тне­рів-одно­дум­ців, в то­му чи­слі і для су­мі­сно­го фі­нан­су­ва­н­ня. 5. Вста­вай та ро­би!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.