Як зав­жди зна­йшов­ся про­во­ка­тор

RIA (Vinnytsya) - - АНАЛІТИКА -

— Усі плу­та­ють по­ня­т­тя, це не ри­нок Привокзальний,— ка­же ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту адмі­ні­стра­тив­них по­слуг мі­ськра­ди Сер­гій Ку­дла­єн­ко. — Це шма­ток зем­лі, який зна­хо­ди­ться бі­ля При­вок­заль­но­го рин­ку, по яко­му йде за­лі­зни­чна ко­лія.

Ми звер­ну­лись до адмі­ні­стра­ції одно­го з рин­ків, там є «Привокзальний-1» і «Привокзальний-2», щоб во­ни взя­ли­ся за бла­го­устрій те­ри­то­рії і роз­мі­сти­ли там ці фу­ри, аби звіль­ни­ти ву­ли­ці Остров­сько­го та При­вок­заль­ну від сти­хій­ної тор­гів­лі.

То­ді ж ви­кон­ком прийняв рі­ше­н­ня про ви­ді­ле­н­ня тим­ча­со­во­го май­дан­чи­ка для тор­гів­лі з цьо­го ве­ли­ко­га­ба­ри­тно­го транс­пор­ту. Але ми­ну­ло­го ти­жня до нас на­ді­йшов лист від Укр­за­лі­зни­ці, що на цій те­ри­то­рії бу­дуть при­га­ня­ти ва­го­ни. Ми зму­ше­ні бу­ли ска­су­ва­ти тим­ча­со­ве рі­ше­н­ня що­до ви­ко­ри­ста­н­ня ці­єї зем­лі для тор­гів­лі.

Ми вру­чи­ли по­пе­ре­дже­н­ня всім під­при­єм­цям, та адмі­ні­стра­ції рин­ку. Все бу­ло нор­маль­но, адже про­по­ну­ва­ли­ся кіль­ка ва­рі­ан­тів, де мо­жна роз­мі­сти­ти цей транс­порт. Під­при­єм­ці зго­ди­лись на умо­ви, але як зав­жди зна­хо­ди­ться про­во­ка­тор. От і спро­во­ку­ва­ли си­ту­а­цію, мов­ляв, пи­та­н­ня ви­рі­ши­ться, ні­ку­ди не тре­ба їха­ти, всі за­ли­ша­ю­ться тут тор­гу­ва­ти.

Але на сьо­го­дні си­ту­а­ція ви­рі­ше­на. На­скіль­ки ме­не по­ві­до­ми­ли, адмі­ні­стра­ція рин­ку ма­кси­маль­но прийме тих, хто там пра­цю­вав, на свою те­ри­то­рію, а ін­ші мо­жуть пі­ти на Му­ні­ци­паль­ний ри­нок чи МАКИ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.