На Тя­жи­лiв пла­ну­ють пу­сти­ти трам­вай

Про шанс оща­сли­ви­ти Тя­жи­лів трам­ва­єм, пло­щу пе­ред «Ро­сі­єю» та ву­ли­чний про­стір — чи­тай­те в пер­шо­му ін­терв'ю з го­лов­ним ар­хі­те­кто­ром Оле­ксан­дром Ре­ку­тою

RIA (Vinnytsya) - - АНАЛІТИКА - Оль­га ЛИТВЕНЮК, (097)2661093,

Два мі­ся­ці то­му Він­ни­ця на­ре­шті отри­ма­ла го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра. На по­са­ду, яка за­ли­ша­ла­ся ва­кан­тною біль­ше ро­ку, по­вер­нув­ся Оле­ксандр Ре­ку­та — го­лов­ний ар­хі­те­ктор мі­ста пе­рі­о­ду 1995–2002 ро­ків.

Те­пер, де­сять ро­ків по­то­му, Оле­ксандр Сер­гі­йо­вич за­но­во обжи­ва­є­ться в бу­дин­ку на Пу­шкі­на, 38.

Лі­со­парк бу­дуть за­бу­до­ву­ва­ти

На­скіль­ки обов'яз­ки го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра сьо­го­дні від­рі­зня­ю­ться від фор­ма­ту де­ся­ти­рі­чної дав­ни­ни?

— За­раз по­ле ро­бо­ти го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра має де­що ін­ший ха­ра­ктер. Ста­ло мен­ше обов'яз­ків бю­ро­кра­ти­чно­го ха­ра­кте­ру. Фа­кти­чно по­са­да го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра ста­ла більш твор­чою, і це, на­пев­но, бу­ло одним із чин­ни­ків, який ви­зна­чив мою по­зи­цію що­до по­вер­не­н­ня на по­са­ду.

Вас дов­го вмов­ля­ли по­вер­ну­ти­ся?

— Ці роз­мо­ви йшли дав­но, але на той час бу­ли ін­ші об­ста­ви­ни. За­раз є ду­же по­пе­ре­дньо окре­сле­на сфе­ра ді­яль­но­сті для ро­бо­ти твор­чої ко­ман­ди по роз­роб­ці мі­сто­бу­дів­них про­е­ктів, про­грам за­галь­но­мі­сько­го і ло­каль­но­го зна­чень, кре­а­тив­них про­е­ктів по окре­мих ді­лян­ках і мі­сько­му се­ре­до­ви­щу за­га­лом.

Ва­ше пер­ше рі­ше­н­ня на по­са­ді?

— Одним з пер­ших ор­га­ні­за­цій­них кро­ків бу­ло рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня ар­хі­те­ктур­но-мі­сто­бу­дів­ної ра­ди. За­раз ін­фор­ма­ція про це роз­си­ла­є­ться ар­хі­те­кто­рам та ін­шим чле­нам ра­ди, і ду­маю, не­за­ба­ром, уже в пер­шій по­ло­ви­ні ли­сто­па­да, ми про­ве­де­мо пер­ше за­сі­да­н­ня. Зби­ра­ти­ся бу­де­мо не про­сто щоб по­ба­чи­ти один одно­го, а за­ра­ди обго­во­ре­н­ня тих пи­тань, які сто­я­ти­муть на по­ряд­ку ден­но­му.

Пер­ше пи­та­н­ня, яке ми роз­гля­не­мо — вне­се­н­ня змін до ге­не­раль­но­го пла­ну роз­ви­тку м. Він­ни­ці.

Ду­маю, до цьо­го мо­мен­ту «пі­ді­спі­ють» ще кіль­ка про­е­ктів. На­при- клад, це де­таль­ний план Уні­вер­си­тет­ської між­ре­гіо­наль­ної клі­ні­ки на Лі­со­пар­ку, по­руч з мо­ли­тов­ним бу­дин­ком на Ма­кси­мо­ви­ча. Ка­бмін у ми­ну­ло­му ро­ці на­дав до­звіл на роз­роб­ку про­е­кту зем­ле­устрою на пло­щі 6,8 ге­кта­ра. Прав­да, на да­ний час, фор­маль­но ця те­ри­то­рія по­ки що від­но­си­ться до меж Яку­ши­не­цької сіль­ра­ди, хо­ча по су­ті є ін­фра­стру­ктур­ною скла­до­вою мі­ста.

Та­кож, ду­маю, на за­сі­да­н­ня ра­ди ми ви­не­се­мо пи­та­н­ня про ре­кон­стру­кцію з до­бу­до­вою кі­но­те­а­тру «Мир».

Кон­флікт ар­хі­те­кто­рів з ме­рі­єю з при­во­ду кон­кур­су на кра­щу ідею роз­ви­тку Цен­траль­но­го пар­ку сьо­го­дні ви­чер­па­ний?

— На­скіль­ки я знаю, ні. Але я не брав уча­сті у роз­ви­тку ці­єї спір­ної си­ту­а­ції, то­му і ко­мен­ту­ва­ти фа­кти­чно ні­чо­го. І на­да­лі пла­ную за­йма­ти­ся ви­ня­тко­во про­фе­сій­ни­ми за­да­ча­ми і дис­ку­ту­ва­ти з ко­ле­га­ми тіль­ки у цій сфе­рі.

Пла­ни, ву­ли­ці, пар­ки і пло­щі

На яких пи­та­н­нях пла­ну­є­те скон­цен­тру­ва­ти ро­бо­ту?

— Сьо­го­дні по­трі­бно на­пра­цю­ва­ти ідеї що­до ре­ор­га­ні­за­ції су­спіль­но­го про­сто­ру з рів­но­прав­ни­ми мо­жли­во­стя­ми до­сту­пу і отри­ма­н­ня по­слуг, і як пер­ша чер­га, фор­му­ва­н­ня ву­ли­чно­го се­ре­до­ви­ща. Ву­ли­ця — це той ко­му­ні­ка­цій­ний еле­мент, який об'єд­нує усі гру­пи на­се­ле­н­ня. Це ар­те­рії мі­сько­го ор­га­ні­зму. То­му пе­ред вла­дою сто­їть не­про­ста за­да­ча ор­га­ні­зу­ва­ти цей про­стір та­ким чи­ном, щоб в ньо­му бу­ло ком­фор­тно пі­шо­хо­дам, ав­то­мо­бі­лі­стам, ве­ло­си­пе­ди­стам. Щоб на ву­ли­ці був опти­маль­но ор­га­ні­зо­ва­ний рух транс­пор­ту, бу­ло до­ста­тньо місць для пар­ку­ва­н­ня, ве­ло­до­ро­жі­ки, пі­шо­хі­дні пе­ре­хо­ди, ла­во­чки, зе­ле­ні зо­ни, щоб ву­ли­ці бу­ли до­бре осві­тле­ни­ми і ма­ли своє облич­чя. В ці­ло­му мо­ва іде про те, щоб зро­би­ти ву­ли­цю ком­фор­тною для усіх.

З яких ву­лиць по­чну­ться пе­ре­вті­ле­н­ня, як роз­став­ля­ти­му­ться прі­о­ри­те­ти?

— Те­о­ре­ти­чно, ми мо­гли по­ча­ти, на­при­клад, з Со­бор­ної. Але, це над­зви­чай­но від­по­від­аль­на і одно­ча­сно ду­же скла­дна ву­ли­ця. То­му, я ду­маю, ми роз­по­чне­мо вті­лю­ва­ти кон­це­пцію ву­ли­чно­го про­сто­ру з про­сті­ших те­ри­то­рій. На­при­клад, ві­зьме­мо дві-чо­ти­ри ря­до­ві ву­ли­ці і на них від­пра­цю­є­мо ал­го­ритм ро­бо­ти і під­хо­ди до ре­а­лі­за­ції ці­єї кон­це­пції.

Яким ви ба­чи­те стиль Він­ни­ці?

— Скла­дне за­пи­та­н­ня. Осо­би­сто я не при­хиль­ник си­ту­а­ції, ко­ли, на­при­клад, у нас в істо­ри­чній зо­ні усі бу­дів­лі, які спо­ру­джу­ю­ться, ма­ють десь пе­ре­гу­ку­ва­ти­ся з сти­лем по­ча­тку 20 сто­лі­т­тя. На мою дум­ку, це не­пра­виль­ний під­хід. Ми по­вин­ні тво­ри­ти су­ча­сну ар­хі­те­кту­ру, а не за­йма­ти­ся пла­гі­а­том і псев­до­ар­хі­те­кту­рою, але та­ке про­е­кту­ва­н­ня по­тре­бує гра­ни­чної то­чно­сті. Ми­сте­цтво ар­хі­те­кто­ра по­ля­гає в то­му, щоб ство­рю­ю­чи су­ча­сний об'єкт, зу­мі­ти гар­мо­ній­но впи­са­ти йо­го в існу­ю­чий ан­самбль, не до­пу­ска­ю­чи ди­со­нан­сно­сті в за­бу­до­ві.

Ко­ли на­ре­шті у нор­маль­но­му роз­мі­рі опри­лю­днять ген­план на сай­ті ме­рії. Чи це вза­га­лі мо­жли­во?

— На мою дум­ку — так. Але, на жаль, гриф «для слу­жбо­во­го ко­ри­сту­ва­н­ня» на­кла­дає на до­ку­мент ком­па­нія-роз­ро­бник. Тоб­то ми уже отри­му­є­мо до­ку­мент з від­по­від­ною по­зна­чкою. За та­ких умов ми не мо­же­мо опри­лю­дни­ти, на­при­клад, на сай­ті ме­рії до­ку­мент в нор­маль­но­му — чи­та­бель­но­му роз­мі­рі. Хо­ча, як на ме­не, там не­має ні­чо­го се­кре­тно­го. Щоб ви­рі­ши­ти цю про­бле­му, тре­ба за­мо­ви­ти основ­не кре­сле­н­ня ген­пла­ну без де­яких да­них, на­при­клад, умов­них по­зна­чень, ко­ор­ди­нат і ме­реж. При на­яв­но­сті фі­нан­су­ва­н­ня — це б ви­рі­ши­ло про­бле­му від­кри­то­го до­сту­пу.

На­ві­що за­раз вно­ся­ться змі­ни до ген­пла­ну, адже він був за­твер­дже­ний п'ять ро­ків то­му?

— Змі­ни до ге­не­раль­но­го пла­ну пов'яза­ні з по­тре­бою акту­а­лі­за­ції ба­га­тьох по­зи­цій мі­сто­бу­дів­но­го роз­ви­тку. Мо­ва йде про те, що ми ма­є­мо від­обра­зи­ти в ген­пла­ні ті змі­ни, які ста­ли­ся з 2007 ро­ку.

На­при­клад, у нас є про­ми­сло­ві май­дан­чи­ки, які те­пер ма­ють гро­мад­ське при­зна­че­н­ня, Це те­ри­то­рії За­во­ду тра­ктор­них агре­га­тів, Еле­ктро­те­хні­чно­го, вій­сько­во­го мі­сте­чка на Чер­во­но­ар­мій­ській, де актив­но бу­ду­є­ться жи­тло, то­що.

По де­яких те­ри­то­рі­ях ми за­кла­да­є­мо мо­жли­во­сті їх транс­фор­ма­ції. Це так зва­ні зо­ни «ре­а­бі­лі­та­ції». Зокре­ма, та­кий ста­тус отри­му­ють те­ри­то­рії за­во­ду «Ма­як», Хім­про­му, за­во­ду «Ке­ра­мік», АТП, це­гель­но­го і кон­серв­но­го за­во­дів. Тоб­то мо­ва йде про ті об'єкти, де уже від-

– Щоб опри­лю­дни­ти ген­план, по­трі­бно за­мо­ви­ти основ­не кре­сле­н­ня без де­яких да­них, на­при­клад, умов­них по­зна­чень, ко­ор­ди­нат і ме­реж. При на­яв­но­сті фі­нан­су­ва­н­ня — це б ви­рі­ши­ло про­бле­му від­кри­то­го до­сту­пу

бу­ва­є­ться пев­ні змі­ни, або де ми зна­є­мо, що во­ни мо­жуть від­бу­ти­ся. То­му ми на­да­є­мо їм та­кий спе­ці­аль­ний ста­тус, щоб по­тім не до­ве­лось ще раз вно­си­ти змі­ни в ген­план.

Ну і го­лов­не кар­ди­наль­не рі­ше­н­ня цьо­го про­е­кту — до­сить ам­бі­тний на­мір по змі­ні ме­жі мі­ста, яку за­пла­но­ва­но вста­но­ви­ти по окру­жній до­ро­зі.

Мі­сту по­трі­бен анон­со­ва­ний іпо­дром, пе­ред­ба­че­ний ген­пла­ном?

— Да­вай­те го­во­ри­ти про­сті­ше. На­при­клад, не іпо­дром — а те­ри­то­рія гро­мад­сько­го при­зна­че­н­ня. А з якою са­ме фун­кці­єю: спор- тив­ною, на­вчаль­ною, чи яко­юсь ін­шою — по­ка­же май­бу­тнє. На сьо­го­дні це не­ва­жли­во. Го­лов­не, що ми ви­зна­ча­є­мо цю зо­ну вздовж об’їзної до­ро­ги не як про­ми­сло­ву. А бу­де тут іпо­дром, чи ав­то­дром, чи ста­діон, по­ки що не­ві­до­мо.

Мо­сти, розв'яз­ки і трам­вай на Тя­жи­лів

На­скіль­ки ре­аль­но по­бу­ду­ва­ти пе­ред­ба­че­ні цим і по­пе­ре­дні­ми ген­пла­на­ми но­ві мо­сто­ві пе­ре­хо­ди і транс­пор­ті розв'яз­ки?

— Це ду­же скла­дно. В пер­шу чер­гу зав­да­н­ня впи­ра­є­ться у фі­нан­си. Але все одно ми ма­є­мо за­кла­сти цю пер­спе­кти­ву в ген­пла­ні. Як ві­до­мо, мо­ва йде про по­бу­до­ву мо­сту че­рез Буг бі­ля Ска­ле­цько­го, дво­рів­не­ву розв'яз­ку на пе­ре­ти­ні Ма­кси­мо­ви­ча і Хмель­ни­цько­го шо­се, ре­кон­стру­кцію Бо­та­ні­чної з по­бу­до­вою мо­сту че­рез Буг, і да­лі по Гон­ти з подаль­шим мо­сто­вим пе­ре­хо­дом че­рез за­лі­зни­цю. Їх, до ре­чі, бу­де два. Один бу­де в ра­йо­ні ву­ли­ці Фрун­зе.

Ви­хо­дить, що За­мо­стя з'єд­на­ють з Тя­жи­ло­вом?

— Так, я ска­зав би, що це наш єди­ний шанс оща­сли­ви­ти Тя­жи­лів трам­ва­єм. Для цьо­го по­трі­бно в про­дов­же­н­ня ву­ли­ці Фрун­зе, по­бу­ду­ва­ти міст че­рез за­лі­зни­цю, бі­ля хі­мі­чно­го за­во­ду з ви­хо­дом на ву­ли­цю Ва­ту­ті­на з ін­шо­го бо­ку. Якщо ми по­бу­ду­є­мо цей пе­ре­хід, то пу­сти­ти трам­вай на Тя­жи­лів бу­де ду­же ре­аль­но.

Яке май­бу­тнє пло­щі пе­ред «Ро­сі­єю»

— Ця те­ри­то­рія, яка не обме­жу­є­ться тіль­ки ре­кон­стру­кці­єю кі­но­те­а­тру в кі­но­кон­цер­тний зал, а по­тре­бує ком­пле­ксно­го під­хо­ду. На мій по­гляд, тут сам Бог ве­лів пе­ред­ба­чи­ти зо­ну під­зем­ної ур­ба­ні­за­ції, з пар­кін­гом. Ду­маю, в пер­спе­кти­ві по­руч з існу­ю­чою бу­дів­лею у нас «ви­ро­сте» го­тель.

Та­кож існує про­ект, який пе­ред­ба­чає вста­нов­ле­н­ня тут пам'ятни­ка Іва­на Бо­гу­ну і ор­га­ні­за­цію му­зею Ко­за­цької сла­ви, який роз­та­шу­є­ться на під­зем­но­му рів­ні.

Ре­кон­стру­кція пло­щі має за­вер­ши­ти­ся вла­шту­ва­н­ням транс­порт­ної розв'яз­ки бі­ля Цен­траль­но­го мо­сту, це пе­ред­ба­че­но ген­пла­ном. Цю розв'яз­ку по­трі­бно ро­би­ти у двох рів­нях. Зві­сно, це пи­та­н­ня не одно­го дня, але за­кла­сти це на пер­спе­кти­ву — ми зо­бов'яза­ні, з тим щоб це все-та­ки ре­а­лі­зу­ва­ти, якщо не сьо­го­дні, то в май­бу­тньо­му.

До оста­ньо­го ча­су Оле­ксандр Ре­ку­та очо­лю­вав Він­ни­цьку фі­лію «НДІ­про­е­ктре­кон­стру­кція» та був ра­дни­ком мі­сько­го го­ло­ви. Оле­ксандр Ре­ку­та – ав­тор про­е­ктів ре­кон­стру­кції май­да­ну Не­за­ле­жно­сті, пло­щі Те­а­траль­ної, скве­рів Ко­зи­цько­го та Пи­ро­го­ва, по­ки що...

Мі­ський ба­га­то­фун­кціо­наль­ний ком­плекс на ба­зі еле­ктро­те­хні­чно­го за­во­ду, що нав­про­ти «Пе­тро­цен­тру». Пе­ред­прое­кт­ні про­по­зи­ції роз­ро­бля­ли­ся в 2007–2008 ро­ках. Че­рез кри­зу про­ект за­мо­ро­зи­ли

Waterville — ре­кон­стру­кція Со­кі­ле­цько­го мли­на в за­мі­ський ту­ри­сти­чний клуб. Про­ект го­то­вий. Ма­ють отри­ма­ти до­звіл на роз­роб­ку ро­бо­чої до­ку­мен­та­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.