КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

RIA (Vinnytsya) - - АНАЛІТИКА - Ру­сла­на Тим­чук (32)

— Сьо­го­дні­шні кур­со­ві про­гно­зи ма­ють рі­зну при­ро­ду і спря­мо­ва­ність: від спе­ку­ля­тив­но-на­ла­што­ва­них, роз­хи­ту­ють ста­біль­ність рин­ку до по­лі­ти­чно­стри­му­ю­чих. Во­дно­час, ва­лю­тно-кур­со­ва по­лі­ти­ка по­вин­на бу­ти спря­мо­ва­на на по­сту­по­ву де­валь­ва­цію грив­ні, що роз­ви­ва­ло б екс­порт­ний по­тен­ці­ал, а зна­чить сти­му­лю­ва­ло б при­плив ва­лю­ти. Але різ­ке «про­сі­да­н­ня» вар­то­сті грив­ні на 10% або 20% при­зве­де тіль­ки до па­ні­чних на­стро­їв і чер­го­вої кри­зи не­пла­те­жів у бі­зне­сі, про­блем з бан­ка­ми і зле­тять ці­ни на ім­пор­то­ва­ні то­ва­ри і га. «Пра­виль­на» по­лі­ти­ка — по­сту­по­ва де­валь­ва­ція хо­ча б у рам­ках рів­ня ін­фля­ції (5–7% на рік, що від­по­від­ає 40–50 коп.), але про­тя­гом ро­ку, а не за мі­сяць. Тож, нам тре­ба зви­ка­ти до до­ла­ру більш 8,20 і йо­го по­сту­по­во­го по­до­рож­ча­н­ня. Ду­маю, що до кін­ця ро­ку курс мо­же бу­ти на рів­ні 8,30 грн, а се­ре­дній курс на 2013 рік 8,5–8,6 грн/дол., за умо­ви зва­же­ної по­лі­ти­ки вла­ди .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.