Ви­бо­ри по-вiн­ни­цьки – ро­бо­та на еша­фот?

Ми­ну­лий по­не­ді­лок у Ки­є­ві став ло­гі­чним про­дов­же­н­ням не­діль­них, 4 ли­сто­па­да, по­дій у Він­ни­ці бі­ля при­мі­ще­н­ня, де роз­та­шу­вав­ся ви­бор­чий округ №11, та ін­ших стра­жден­них окру­гах

RIA (Vinnytsya) - - АНАЛІТИКА - Те­тя­на ПАРХОМЧУК, (067)2200277

Як ві­до­мо, 4 ли­сто­па­да об’єд­на­на опо­зи­ція «Ба­тьків­щи­на», «Сво­бо­да» та УДАР гу­чно за­яви­ли про на­мір обну­ли­ти спи­ски, аби бу­ли під­ста­ви при­зна­ти но­во­обра­ну Вер­хов­ну Ра­ду Укра­ї­ни не дій­сною і ви­ма­га­ти про­ве­де­н­ня до­стро­ко­вих пре­зи­дент­ських та пар­ла­мент­ських ви­бо­рів, якщо не бу­дуть ви­ко­на­ні пев­ні ви­мо­ги.

Да­лі «Ба­тьків­щи­на» на по­не­діл­ко­во­му ран­ко­во­му за­сі­дан­ні ви­рі­ши­ла, крім акцій про­те­сту під при­мі­ще­н­ням ЦВК ра­зом із со­ю­зни­ка­ми ви­су­ну­ти до пре­зи­ден­та Яну­ко­ви­ча, Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра та Цен­тр­ви­бор­чко­му ви­мо­гу ви­зна­ти за­кон­ну пе­ре­мо­гу кан­ди­да­тів від об’єд­на­ної опо­зи­ції на окру­гах № 11, 14 (Він­ни­цька обл.), 94, 95 (Ки­їв­ська обл.), 99 (Кі­ро­во­град­ська обл.), 130, 132 (Ми­ко­ла­їв­ська обл.), 194, 197 (Чер­ка­ська обл.), 211, 216 (м. Ки­їв) й у тих окру­гах, де згі­дно з ори­гі­на­ла­ми про­то­ко­лів з діль­ниць пе­ре­мо­гли пред­став­ни­ки ін­ших опо­зи­цій­них сил - ВО «Сво­бо­да» та пар­тії УДАР. Якщо ні – то­ді по­втор­ні ви­бо­ри в про­блем­них окру­гах.

Го­ло­ва ко­мі­сії про­пав?

Як ві­до­мо, в на­шій обла­сті пі­сля пе­ре­ра­хун­ку го­ло­сів на двох окру­гах – 11-му та 14-му, ра­ні­ше ого­ло­ше­ні пе­ре­мож­ці ви­бо­рів від опо­зи­ції На­та­ля Со­лей­ко та Іван Мель­ни­чук, втра­ти­ли лі­ди­ру­ю­чі по­зи­ції.

Так, в окру­зі №11 пе­ре­ра­ху­нок го­ло­сів здій­сне­ний за рі­ше­н­ням су­ду на ви­мо­гу са­мо­ви­су­ван­ця Оле­ксан­дра Дом­бров­сько­го. Йо­му, чле­ну ко­ман­ди Пе­тра По­ро­шен­ка і від­да­на пе­ре­мо­га.

В окру­зі №14 спер­шу пе­ре­ма­гав кан­ди­дат від «Ба­тьків­щи­ни» Іван Мель­ни­чук, однак са­мо­ви­су­ва­нець Ві­ктор Же­ре­бнюк за­жа­дав пе­ре­ра­ху­ва­ти го­ло­си на 10ти діль­ни­цях, в ре­зуль­та­ті чо­го по­над 50% бю­ле­те­нів на біль­шо­сті діль­ниць ви­зна­ли не­дій­сни­ми – і ко­ли­шній мер Жме­рин­ки, а ни­ні ки­їв­ський чи­нов­ник Ві­ктор Же­ре­бнюк став пе­ре­мож­цем.

І якщо на остан­ньо­му окру­зі так зва­ний пе­ре­ра­ху­нок ро­бив­ся тим же скла­дом ко­мі­сії, то на оди­над­ця­то­му від­бу­ла­ся пев­на ро­та­ція – по­мі­ня­ли її го­ло­ву, БЮТів­ця Сер­гія Сі­тар­сько­го.

Тре­ба ду­ма­ти, що склад ко­мі­сії 11 ви­бор­чо­го окру­гу, де го­ло­вує член пар­тії «Ру­ський блок», за­сту­пник го­ло­ви – пред­став­ляє пар­тію Укра­ї­ни «РУСЬ ªДИНА», се­кре­тар від пар­тії «Зе­ле­на пла­не­та», та чле­ни окруж­ко­му від КПУ, «Укра- скан­даль­них він­ни­цьких окру­гах? ЦВК ви­зна­ла не­об­хі­дність про­ве­сти по­втор­ні ви­бо­ри на п’яти окру­гах, але він­ни­цькі ту­ди не по­тра­пи­ли. По­ки що…

Див­на ари­фме­ти­ка ви­хо­дить: за пар­тій­ни­ми спи­ска­ми Пар­тія ре­гіо­нів у на­шій обла­сті не до­тя­гну­ла до 20%. І, що во­дно­час, ви­бор­ці дру­жно про­го­ло­су­ва­ли за ма­жо­ри­тар­ни­ків–ре­гіо­на­лів, чи тих, хто хо­ва­є­ться під ма­скою са­мо­ви­су­ва­н­ня?

По­мно­жи­ти се­бе на нуль

За­про­по­но­ва­не зга­ря­ча опо­зи­ці­єю «обну­лі­н­ня» ви­бор­чих спи­сків те­о­ре­ти­чно мо­же до­ся­гну­ти ли­ше одні­єї по­зи­тив­ної ці­лі – змен­ши­ти пу­блі­чну ле­гі­тим­ність вла­ди в очах на­се­ле­н­ня та між­на­ро­дної спіль­но­ти.

На­ра­зі опо­зи­ція за­яви­ла, що рі­ше­н­ня своє ого­ло­сить

Опо­зи­ція отри­ма­ла на ви­бо­рах за про­пор­цій­ною осно­вою вкрай ва­жли­ву мо­раль­ну пе­ре­мо­гу – 50% про­ти 43%. «Обну­лі­н­ня» спи­сків на пра­кти­ці озна­чає без бою від­да­ти всю вла­ду Ре­гіо­нам

їни – Впе­ред!», Лі­бе­раль­ної пар­тії Укра­ї­ни, Пар­тії ре­гіо­нів не­упе­ре­дже­но й че­сно пе­ре­ра­ху­вав про­то­ко­ли з діль­ни­чних ко­мі­сій.

У той же ба­га­тий по­ді­я­ми по­лі­ти­чний по­не­ді­лок, 5 ли­сто­па­да, з’яви­лась ін­фор­ма­ція про те, що зник го­ло­ва він­ни­цько­го окруж­ко­му. Мо­жли­во, у цьо­му є пев­на по­слі­дов­ність дій з огля­ду на те, що в не­ді­лю го­ло­ви діль­ни­чних ко­мі­сій, що вхо­дять до 11-го ви­бор­чо­го окру­гу, пи­са­ли за­яву, що во­ни не ма­ють жо­дно­го від­но­ше­н­ня до остан­ньо­го пе­ре­ра­хун­ку го­ло­сів.

Ці­лий день у по­не­ді­лок ви­сі­ло в по­ві­трі пи­та­н­ня чи бу­дуть пе­ре­ви­бо­ри на двох пі­сля оста­то­чно­го під­сум­ку ЦВК. Тим не мен­ше Ко­мі­тет ви­бор­ців Укра­ї­ни вва­жає, що у ви­пад­ку обну­лі­н­ня спи­сків, по­лі­ти­чна си­ту­а­ція в Укра­ї­ні зай­де в пра­во­вий глу­хий кут.

Рі­ше­н­ня опо­зи­ції, якщо не бу­дуть ви­ко­на­ні її ви­мо­ги, «по­мно­жи­ти се­бе на нуль» до­сить ри­зи­ко­ва­не ще й то­му, що вна­слі­док цьо­го бу­дуть зруй­но­ва­ні по­зи­тив­ні на­слід­ки ви­бо­рів – зокре­ма, не­д­опу­ще­н­ня опо­зи­ці­єю кон­сти­ту­цій­ної біль­шо­сті у Вер­хов­ній Ра­ді. По-дру­ге, опо­зи­ція отри­ма­ла на ви­бо­рах за про­пор­цій­ною осно­вою вкрай ва­жли­ву мо­раль­ну пе­ре­мо­гу – 50% про­ти 43%. По-тре­тє, «обну­лі­н­ня» спи­сків на пра­кти­ці озна­чає без бою від­да­ти всю вла­ду Пар­тії ре­гіо­нів.

Окрім за­галь­но­прийня­тої оцін­ки си­ту­а­ції на ма­жор­них окру­гах у нас, у Він­ни­ці, що­до 11–го окру­гу, існує ще одна вер­сія, що оці всі бри­то­го­ло­ві, сльо­зо­гін­ний газ, по­та­сов­ка із жур­на­лі­ста­ми і т.д. – це тре­тя си­ла, як про­во­ка­ція про­ти вла­сне са­мо­го Пе­тра По­ро­шен­ка.

Ці­ка­вість до по­ро­шен­ків­ської фра­кції – не прим­ха одно­го ре­гіо­ну. Це ін­те­рес за­галь­но­го ха­ра­кте­ру. Ми вже пи­са­ли про тих, хто змо­же ввійти до її скла­ду.

І якщо при­пу­ска­ють, що у фра­кцію Фір­та­ша мо­жуть окрім ма­жо­рит а рник і в в в і йт и к ожен че­твер­тий «уда­рі­вець», то та­кої то­таль­ної мо­бі­лі­за­ції спи­со­чни­ків у ко­ман­ду По­ро­шен­ка по­ки що ні­хто не про­гно­зує. Хо­ча НУНСів­ці в скла­ді об’єд­на­ної опо­зи­ції під час пе­ред­ви­бор­чих во­я­жів за­яв­ля­ли про мо­жли­ву спів­пра­цю з шо­ко­ла­дним ма­гна­том.

Уму­дре­ні до­сві­дом олі­гар­хи скла­да­ють яй­ця в рі­зні кор­зи­ни і на­вряд чи за­хо­чуть зби­ра­ти їх в одну. Це, зви­чай­но, ви­гі­дно олі­гар­хам, але не до­дає впев­не­но­сті в зав­тра­шньо­му дні пар­тії вла­ди.

Якщо під­су­му­ва­ти, то мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що лю­ди Ли­тви­на, По­ро­шен­ка, Ба­ло­ги, грав­ці Же­ва­го, Ко­ло­мой­сько­го – «зне­хту­ва­ні» та «апо­лі­ти­чні бі­зне­сме­ни». За мі­сяць–дру­гий во­ни ви­зна­ча­ться, з ким їм кра­ще. Зві­сно, не з ти­ми, хто від­би­рає їхній бі­знес, ну, і не з ти­ми, че­рез ко­го мо­жуть ві­ді­бра­ти їхній бі­знес. Не за­бу­вай­мо ще й те, що по­чне­ться ро­бо­та і на пре­зи­дент­ські ви­бо­ри, то­му і в пар­тії вла­ди бу­дуть свої ми­ші. То­ну­ти в 2015 ні­хто не за­хо­че.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.