Сер­гій Молдаховський (35)

RIA (Vinnytsya) - - ДЕБАТИ -

керівник мар­ке­тин­го­вої ком­па­нії

— Ме­ні зда­є­ться, що ко­ли зник Ра­дян­ський Со­юз, то не бу­ло за­ви­ще­них стан­дар­тів по­слуг. За­раз, від­кри­ва­ю­чи свій бі­знес, по­трі­бно чі­тко орі­єн­ту­ва­ти­ся на які­сні чи на­віть, мо­жна ска­за­ти, на уні­каль­ні по­слу­ги. Щоб по­ча­ти, тре­ба ре­тель­но під­го­ту­ва­ти­ся: ви­вчи­ти ри­нок, по­ди­ви­ти­ся, як це ро­би­ться в ін­ших кра­ї­нах, по­шу­ка­ти в ін­тер­не­ті. При­ду­ма­ти, як це зро­би­ти кра­ще і обов’яз­ко­во по­ста­ви­ти со­бі пи­та­н­ня, ко­му це по­трі­бно? За­раз, роз­ро­бля­ю­чи якийсь про­ект, тре­ба вра­ху­ва­ти та­кий чин­ник — ні­хто не дасть вам про­сто гро­ші, щоб ви ку­пи­ли со­бі ма­ши­ну чи ви­тра­ча­ли ко­шти на якісь свої по­тре­би. За­раз ні­хто та­ко­го не про­по­нує. Інша річ — ці­льо­ві ін­ве­сти­ції. У та­ко­му ви­пад­ку по­трі­бно бу­ти го­то­вим до то­го, щоб роз­ра­ху­ва­ти ко­жну ко­пій­ку та ма­кси­маль­но ефе­ктив­но ви­ко­ри­ста­ти ін­ве­сти­цію. То­му, пред­став­ля­ю­чи про­ект ін­ве­сто­ру, по­трі­бно одра­зу вка­за­ти усі ри­зи­ки. Ні­хто не по­ста­ви­ться сер­йо­зно до лю­ди­ни, яка не ро­зу­міє, що будь-який бі­знес має ри­зик. І най­го­лов­ні­ше — по­трі­бно бу­ти го­то­вим ба­га­то пра­цю­ва­ти, вкла­да­ти увесь свій час та си­ли в до­ся­гне­н­ня сво­єї ме­ти. Якщо ви не хо­че­те пра­цю­ва­ти ба­га­то і без­пе­рерв­но, не по­чи­най­те свій бі­знес.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.