Іри­на Ки­лим­ник (24)

RIA (Vinnytsya) - - ДЕБАТИ -

ди­ре­ктор Він­ни­цько­го обла­сно­го

мо­ло­ді­жно­го цен­тру пра­ці

— Я ду­маю, що мо­жна і по­трі­бно по­чи­на­ти бі­знес з ну­ля, але дій­сно з і деї т а з ве­ли­кої пра­ці. У пер­шу чер­гу по­трі­бно пра­цю­ва­ти із со­бою, чі­тко зна­ти, чо­го ти ба­жа­єш. Адже не всі лю­ди мо­жуть за­йма­ти­ся бі­зне­сом. Що­до на­шої мо­ло­ді, то їй по­трі­бна під­трим­ка. По­трі­бні лю­ди, які бу­дуть пра­цю­ва­ти з мо­лод­дю, до­по­ма­га­ти ви­зна­чи­ти­ся з ці­ля­ми та отри­ма­ти впев­не­ність у сво­їх си­лах. По­трі­бно про­во­ди­ти тре­нін­ги, по­ясню­ва­ти, що будь-який про­дукт — ін­те­ле­кту­аль­ний чи ви­ро­бни­чий, мо­жна ре­а­лі­зу­ва­ти. То­му ко­жен по­трі­бен на сво­є­му мі­сці і ко­жен по­ви­нен зна­йти у со­бі по­тен­ці­ал та ви­зна­чи­ти­ся, як ма­кси­маль­но ефе­ктив­но йо­го ви­ко­ри­ста­ти. Ко­ли лю­ди­на на­вчи­ли­ся роз­ви­ва­ти і дею, змо­гла по­лю­би­ти її, то во­на зна­йде мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти­ся са­ма та вті­ли­ти свої ідеї. Ду­же ва­жли­во роз­ви­ва­ти­ся, про­бу­ва­ти, не сто­я­ти на мі­сці. То­ді, мо­жли­во, і не з пер­шої спро­би, але все ви­йде. Го­лов­не — ві­ри­ти в се­бе і пра­виль­но роз­став­ля­ти прі­о­ри­те­ти. Зав­жди тре­ба пи­та­ти се­бе: для чо­го я це ро­блю і ко­му при­не­су ко­ристь?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.