Оле­ксандр Пе­ча­лін (38)

RIA (Vinnytsya) - - ДЕБАТИ -

го­ло­ва спіл­ки під­при­єм­ців «Сті­на»

— У на­шо­му су­спіль­стві сфор­мо­ва­ні сте­ре­о­ти­пи, які за­ва­жа­ють мо­ло­ді по­ча­ти бі­знес. Пер­ший сте­ре­о­тип — по­трі­бен стартовий капітал. Але 90% успі­шних бі­зне­сме­нів не ма­ли ба­га­тих ба­тьків і стар­то­во­го ка­пі­та­лу. Дру­гий сте­ре­о­тип — усі ні­ші бізнесу зайня­ті, теж не від­по­від­ає дій­сно­сті — що­рі­чно з’яв­ля­ю­ться мі­ні­мум 40 но­вих ніш. І то­му пер­ший крок під­при­єм­ця-по­ча­тків­ця — ігно­ру­ва­ти ці сте­ре­о­ти­пи. Дру­гий крок — це ідея, яка по­вин­на го­рі­ти як фа­кел у сер­ці під­при­єм­ця. Тре­тій крок — пла­ну­ва­н­ня. Якщо є чі­ткий план, то ре­зуль­тат ма­те­рі­а­лі­зу­є­ться. Че­твер­тий крок — це рух, но­ві кон­та­кти, но­ві мо­жли­во­сті. Ну і най­го­лов­ні­ше — це кайф від твор­чо­сті. То­му що бі­знес — це твор­чість.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.