Олег Сту­кан (36)

RIA (Vinnytsya) - - ДЕБАТИ -

вла­сник агентства не­ру­хо­мо­сті

— Ду­же про­сто бу­ло по­чи­на­ти бі­знес з ну­ля у дев’яно­стих, адже не бу­ло роз­ви­не­но­го бізнесу і будь-який бі­знес був но­вим. Ба­га­то се­гмен­тів рин­ку бу­ли не осво­є­ні, у де­яких га­лу­зях зов­сім не бу­ло кон­ку­рен­ції. На сьо­го­дні ри­нок осво­є­ний, то­му дій­сно по­трі­бна ори­гі­наль­на ідея та ба­жа­н­ня її ре­а­лі­зу­ва­ти. Крім ідеї, по­трі­бна фа­хо­ва під­го­тов­ка — тре­ба ви­вчи­ти усе у тій га­лу­зі, де ви хо­че­те пра­цю­ва­ти. По­тім по­трі­бно роз­ро­би­ти бі­знес-план і то­ді вже про­по­ну­ва­ти йо­го ін­ве­сто­ру. Одно­зна­чно лю­ди, які уже не пер­ший рік пра­цю­ють на рин­ку і ма­ють ве­ли­кий до­свід, змо­жуть оці­ни­ти пер­спе­ктив­ність і про­фі­нан­су­ва­ти по­ча­ток ва­шо­го бізнесу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.