Бiзнес по­трiбно по­чи­на­ти з ко­ман­дою

RIA (Vinnytsya) - - ЩОДНЯ 20MINUT.UA -

На сай­ті 20minut.ua від­був­ся чат із ке­рів­ни­ком мар­ке­тин­го­вої ком­па­нії Сер­гі­єм Мол­да­хов­ським

До то­го як ста­ти ке­рів­ни­ком вла­сної ком­па­нії, Сер­гій Молдаховський про­йшов ро­бо­чий шлях від зви­чай­но­го ди­зай­не­ра — до ди­ре­кто­ра ти­по­гра­фії. План про ство­ре­н­ня вла­сно­го бізнесу ви­но­шу­вав по­над 10 ро­ків. І от уже чо­ти­ри ро­ки, як пра­цює йо­го вла­сна мар­ке­тин­го­ва ком­па­нія.

Те­пер Сер­гій Молдаховський мо­же по­ді­ли­ти­ся до­сві­дом та сво­їм ба­че­н­ням ор­га­ні­за­ції вла­сно­го бізнесу.

— Про­бле­ма бізнесу у Він­ни­ці в то­му, що не­має ори­гі­наль­них ідей, — ка­же Сер­гій Молдаховський. — Будь-який бі­знес, який по­чи­на­є­ться з ори­гі­наль­ної і деї, і лю­ди­на від неї не від­сту­па­є­ться, має гар­ні ре­зуль­та­ти. Та­кож, по­чи­на­ю­чи бі­знес, по­трі­бно за­пи­та­ти у се­бе: «Ко­му я при­не­су ко­ристь?» І якщо є від­по­відь на це за­пи­та­н­ня — по­чи­най­те. Будь­те го­то­ві до то­го, що лег­ко не бу­де. Але в один мо­мент ви про­ки­не­тесь із усві­дом­ле­н­ням то­го, що до­ся­гли ме­ти.

ЛАЛА

Сер­гію, ска­жіть, будь ла­ска, які ори­гі­наль­ні ідеї успі­шно ре­а­лі­зо­ва­ні ва­ши­ми клі­єн­та­ми? І яка ори­гі­наль­на ідея ва­шо­го бізнесу?

СЕР­ГІЙ МОЛДАХОВСЬКИЙ

На­при­клад, сто­ма­то­ло­гі­чна клі­ні­ка «Ві­нін­тер­мед» на своє 20-річ­чя при­ві­та­ла вла­сних спе­ці­а­лі­стів, а не се­бе! Ма­га­зин «Гір­ський Світ» ви­хо­див з ре­клам­ною кам­па­ні­єю — «8 ко­смо­нав­тів — Ко­смо­нав­тів, 8». А про ори­гі­наль­ну ідею на­шо­го бізнесу — ці­ка­ве пи­та­н­ня). Осо­бли­вість на­ша в то­му, що на зу­стрі­чах з клі­єн­та­ми ми ви­слов­лю­є­мо свою дум­ку, на­віть якщо во­на різ­ка для на­шо­го клі­єн­та. На­ша роль — го­во­ри­ти і ді­я­ти в ін­те­ре­сах клі­єн­та, а до­сить ча­сто це не спів­па­дає з по­зи­ці­єю за­мов­ни­ка, який має бу­ти зав­жди «пра­вим».

ІМ'Я НЕ ВКАЗАНО

А де вза­га­лі зна­хо­ди­ться ва­ша ком­па­нія? І що у ній та­ко­го ори­гі­наль­но­го?

СЕР­ГІЙ МОЛДАХОВСЬКИЙ

Це і є на­ша ори­гі­наль­на і дея, ні­хто не знає, де ми, але мо­ва не про на­шу ори­гі­наль­ність, мо­ва про те, як по­ча­ти бі­знес з «0». Де ми зна­хо­ди­мось, мо­жна ді­зна­ти­ся, на­пи­сав­ши ме­ні ли­ста, e-mail: sergey.m@marker-aw.com

АЛИСА

Как вам уда­лось во­пло­тить свою ме­чту, отрыть свое агент­ство в ре­аль­но­сти? Вам по­мо­гли или вы са­ми на­ко­пи­ли столь­ко де­нег? Ведь открытие би­зне­са не де­ше­во, тем бо­лее в на­шей кор­рум­пи­ро­ван­ной стра­не.

СЕР­ГІЙ МОЛДАХОВСЬКИЙ

Алиса, мне по­мо­гли сде­лать пер­вый шаг, и этим ша­гом было про­сто «ДА», а по­том все и по­не­слось. Де­нег на стар­те было сов­сем не столь­ко, сколь­ко ну­жно, а вот же­ла­ния, рве­ния, лю­бви к вы­бран­но­му де­лу было че­рез верх! С кор­ру­пци­ей по­мо­га­ет спра­ви­ться со­юз пред­при­ни­ма­те­лей «СТЕНА». А на во­прос, как мне уда­лось во­пло­тить свою ме­чту — я уве­рен, что без ко­ман­ды «ки­на не бу­дет». Спа­си­бо боль­шое всем, кто за этот пе­ри­од был и есть — со­тру­дни­кам, пар­тне­рам, кли­ен­там. Осо­бое спа­си­бо ро­дным и дру­зьям, без их под­держ­ки то­чно бы ни­че­го не уда­лось!

MAMIK_L

Ма­ю­чи від­по­від­ний до­свід, чи змо­гли б ви роз­по­ча­ти сьо­го­дні бі­знес з ну­ля, з якої мі­ні­маль­ної су­ми вкла­день, чи є но­ві ори­гі­наль­ні ідеї для успі­шної ре­а­лі­за­ції?

СЕР­ГІЙ МОЛДАХОВСЬКИЙ

Так, і сьо­го­дні мо­жна і по­трі­бно по­чи­на­ти бі­знес з ну­ля. ª ли­ше один ню­анс: в «0» мо­же вхо­ди­ти все, що зав­го­дно, на­віть капітал, але не ідея (!) Якщо ва­ша ідея — «0», то­ді не вар­то по­чи­на­ти… Но­ві ори­гі­наль­ні ідеї — є, а ось успі­шна ре­а­лі­за­ція ідей за­ле­жить від лю­дей.

ЛЭНКО

Что са­мое сло­жное в ра­бо­те ди­ре­кто­ра?

СЕР­ГІЙ МОЛДАХОВСЬКИЙ

Быть однов­ре­мен­но на сто­ро­не кли­ен­та и на сто­ро­не ко­ман­ды.

SVETILNIK

Сер­гей, опи­ши­те порт­рет иде­аль­но­го для ва­шей ком­па­нии кли­ен­та. Ка­ки­ми ка­че­ства­ми он дол­жен обла­дать, что­бы со­тру­дни­че­ство было ре­зуль­та­тив­ным?

СЕР­ГІЙ МОЛДАХОВСЬКИЙ

Это кли­ент, ко­то­рый при­ни­ма­ет на­шу ко­ман­ду как свою, ведь на­ша мис­сия — ре­шить за­да­чи кли­ен­та.

ЛОЛА

В чо­му ори­гі­наль­ність ва­шої ідеї, в по­рів­нян­ні з кон­ку­рен­та­ми?

СЕР­ГІЙ МОЛДАХОВСЬКИЙ

«Ори­гі­наль­ність ідеї в по­рів­нян­ні з кон­ку­рен­та­ми» — так не бу­ває. При­ро­да кон­ку­рен­ції по­ля­гає в рі­зни­ці між про­по­зи­ці­я­ми ком­па­ній в рам­ках одні­єї кон­кре­тної за­да­чі, або то­ва­ру.

— Гро­шей у ме­не на стар­ті бу­ло зов­сім не стіль­ки, скіль­ки по­трі­бно, а ось ба­жа­н­ня, пра­гне­н­ня, лю­бо­ві до обра­ної спра­ви бу­ло ду­же ба­га­то! — ка­же Сер­гій Молдаховський (35)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.