Бар­ські сту­ден­ти мер­зли, бо чи­нов­ни­ки з мі­ськра­ди від­клю­чи­ли те­пло

RIA (Vinnytsya) - - 20 ХВИЛИН - ВІ­КТОР СКРИПНИК, (067)1079091

Цен­тра­лі­зо­ва­не те­пло­по­ста­ча­н­ня у трьох на­вчаль­них за­кла­дах рай­цен­тру Бар — гу­ма­ні­тар­но-пе­да­го­гі­чно­му ко­ле­джі, ав­то­до­ро­жньо­му те­хні­ку­мі та бу­ді­вель­но­му лі­цеї — від­клю­чи­ли за вка­зів­кою мі­ської ра­ди. 2600 сту­ден­тів на­зва­них на­вчаль­них за­кла­дів ловили дри­жа­ки у хо­ло­дних ау­ди­то­рі­ях. Те­пло по­да­ли тіль­ки пі­сля втру­ча­н­ня про­ку­ра­ту­ри.

Від­клю­че­н­ням те­пла у Ба­рі ви­рі­ши­ли опти­мі­зу­ва­ти ро­бо­ту ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства «Бар­те­пло­ко­мун­енер­го», бо во­но пра­цю­ва­ло зі зби­тка­ми. У прийня­то­му мі­ськра­дою рі­шен­ні йшло­ся про не­об­хі­дність пе­ре­ве­де­н­ня спо­жи­ва­чів на ав­то­ном­ний ре­жим опа­ле­н­ня бу­ді­вель. Де­пу­та­ти за­твер­ди­ли план ре­а­лі­за­ції та­ко­го про­е­кту. Однак, як вста­но­ви­ли у про­ку­ра­ту­рі Бар­сько­го ра­йо­ну, пе­ред­ба­че­ні за­хо­ди не бу­ли ви­ко­на­ні, що при­зве­ло до ви­ни­кне­н­ня кри­ти­чної си­ту­а­ції з цен­тра­лі­зо­ва­ним те­пло­по­ста­ча­н­ням у мі­сті.

Без те­пла за­ли­ши­ли­ся та­кож низ­ка об’єктів со­ці­аль­ної сфе­ри та жи­тло­ві бу­дин­ки, в яких не опа­лю­ва­ли по­над 120 квар­тир. Зде­біль­шо­го у них ме­шка­ють лю­ди лі­тньо­го ві­ку, а та­кож ма­ло­за­без­пе­че­ні сім’ї, які не ма­ють ко­штів для вста­нов­ле­н­ня ав­то­ном­но­го опа­ле­н­ня. Хо­ло­дно бу­ло та­кож у кім­на­тах гур­то­жи­тку ко­ли­шньо­го кон­серв­но­го за­во­ду, де про­жи­ває по­над 70 сі­мей, у ди­тя­чо­му на­вчаль­но­му за­кла­ді № 8.

«Бе­зді­яль­ні­стю Бар­ської мі­ської ра­ди що­до не­ви­ко­на­н­ня вла­сно­го рі­ше­н­ня ство­ре­но пе­ред­умо­ви для по­ру­ше­н­ня прав спо­жи­ва­чів на отри­ма­н­ня те­пло­вої енер­гії та га­ря­чої во­ди у хо­ло­дну по­ру ро­ку, що в свою чер­гу ство­рює за­гро­зу для жи­т­тя та здо­ров’я на­се­ле­н­ня мі­ста», — йде­ться у при­пи­сі про­ку­ро­ра Бар­сько­го ра­йо­ну мі­сько­му го­ло­ві Ба­ру Оле­ксію Дзі­сю. Рі­ше­н­ня мі­ськра­ди на­зва­ли не­за­кон­ним.

Мі­ськра­да одра­зу зре­а­гу­ва­ла на при­пис. Уже на­сту­пно­го дня пі­сля йо­го отри­ма­н­ня «Бар­те­пло­ко­мун­енер­го» від­но­ви­ло цен­тра­лі­зо­ва­не по­ста­ча­н­ня те­пла у мі­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.