ДНІ МО­ДИ У ВІН­НИ­ЦІ

Для він­ни­чан, які ці­кав­ля­ться остан­ні­ми ві­я­н­ня­ми мо­ди, упро­довж п'яти днів, з 7 по 11 ли­сто­па­да, від­бу­де­ться фе­сти­валь мо­ди та кра­си — «Він­ни­цькі дні мо­ди». Ди­ві­ться ко­ле­кції у тор­го­вель­но­му цен­трі ШОК та «Ін­те­рШик». Вхід без­ко­штов­ний

RIA (Vinnytsya) - - 20 ХВИЛИН - АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

В ід­кри­т­тя «Він­ни­цьких днів мо­ди» се­зо­ну осінь-зи­ма 2012 від­бу­де­ться 7 ли­сто­па­да, у тор­го­во­му цен­трі ШОК. Свої но­ві ко­ле­кції мо­дни­кам та мо­дни­цям пред­став­лять ди­зай­не­ри Оль­га Род­чен­ко, Сві­тла­на Те­рен­чук, Оле­ксандр Оче­ре­тний та ін­ші не менш ві­до­мі у мі­сті та по­за йо­го ме­жа­ми осо­би­сто­сті. Та­кож цьо­го­річ одяг для осе­ні та зими пред­став­ля­ти­муть і він­ни­цькі магазини. Крім то­го, у про­гра­мі фе­сти­ва­лю — по­каз ко­ле­кції від ди­зай­не­ра Андре Та­на.

З ко­жним ро­ком на «Він­ни­цьких днях мо­ди» збіль­шу­є­ться кіль­кість як ди­зай­не­рів, так і са­мих гля­да­чів. Цьо­го ро­ку, окрім основ­но­го мі­сця про­ве­де­н­ня — ТЦ «ШОК», в рам­ках фе­сти­ва­лю двоє він­ни­цьких ди­зай­не­рів пред­став­лять свої ко­ле­кції в га­ле­реї «Ін­те­рШик».

Зокре­ма ТМ «Ру­та» не ли­ше зди­вує но­вою ко­ле­кці­єю «Пе­три­ків­ська че­пу­ру­шка», але й пов­ні­стю «пе­ре­вер­не» са­ме ро­зу­мі­н­ня де­фі­ле. Близь- ко 35 мо­де­лей, які бу­дуть вдя­гне­ні в одяг у сти­лі укра­їн­ської куль­ту­ри, не про­хо­ди­ти­муть по по­ді­у­мі, а сто­я­ти­муть на мі­сці. А ко­жен від­ві­ду­вач змо­же пі­ді­йти до мо­де­лі, огля­ну­ти одяг зблизь­ка та ува­жні­ше роз­ди­ви­ти­ся ті чи ін­ші аксе­су­а­ри (срі­бні ´удзи­ки, обе­ре­ги то­що), які ви­го­тов­ле­ні вру­чну.

За­га­лом, на цьо­го­рі­чних днях мо­ди впер­ше бу­дуть пред­став­ле­ні ро­бо­ти мо­ло­дих ди­зай­не­рів, які де­мон­стру­ва­ти­муть свої пер­ші ко­ле­кції ши­ро­ко­му за­га­лу.

Це Ко­стян­тин Кон­дра­тьєв, На­та­лія Му­драк, На­та­ля Гор­бун­ська, Олег Ки­рі­єн­ко та Дар'я Фур­ман…

Всьо­го на сьо­го­дні­шній день участь у «Він­ни­цьких днях мо­ди» під­твер­ди­ли близь­ко 20 ди­зай­не­рів. Тож він­ни­ча­ни, які слід­ку­ють за но­вин­ка­ми у фешн-га­лу­зі, ма­ти­муть змо­гу на­со­ло­ди­ти­ся но­ви­ми трен­да­ми се­зо­ну осінь-зи­ма, на вла­сний роз­суд обра­ти та ві­дві­да­ти по­ка­зи усіх ди­зай­не­рів або ж окре­мо­го улю­бле­но­го твор­ця ко­ле­кцій одя­гу.

Вчи­мо­ся еко­но­ми­ти з Андре Та­ном. На фе­сти­ва­лі кра­си та мо­ди у Він­ни­ці ві­до­мий ди­зай­нер пред­ста­вить но­ву «ЕКО ко­ле­кцію», що по­єд­нає ла­ко­ні­чний крій з не­ймо­вір­ною ко­льо­ро­вою га­мою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.