ЗГОРІЛА ЦЕРКВА

RIA (Vinnytsya) - - 20 ХВИЛИН -

В се­лі Тор­чин Хміль­ни­цько­го ра­йо­ну вно­чі че­твер­то­го ли­сто­па­да за­го­рів­ся пра­во­слав­них храм 1859 ро­ку за­бу­до­ви. Як по­ві­до­ми­ли в обла­сній прес-слу­жбі ря­ту­валь­ни­ків, на га­сі­н­ня на­пра­ви­ли під­роз­ді­ли опе­ра­тив­но-ря­ту­валь­ної слу­жби за під­ви­ще­ним но­ме­ром ви­кли­ку: 16 чо­ло­вік осо­бо­во­го скла­ду на п’яти ав­то­ци­стер­нах та ав­то­дра­би­ні. Ро­бо­ту по­же­жни­ків ускла­дню­ва­ла ви­со­ка швид­кість по­ши­ре­н­ня по­лум’я по ста­рій де­рев’яній спо­ру­ді. Однак, зав­дя­ки опе­ра­тив­ним і про­фе­сій­ним ді­ям, йо­го роз­по­всю­дже­н­ня не бу­ло допу­ще­не на су­сі­дні спо­ру­ди. На­ра­зі при­чи­ни та зби­тки від по­же­жі вста­нов­лю­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.