НА ДВА РО­КИ В ТЮРМУ

RIA (Vinnytsya) - - 20 ХВИЛИН -

На два ро­ки і три мі­ся­ці по­са­ди­ли чо­ло­ві­ка, який від­кри­то ку­рив ма­ри­ху­а­ну на вок­за­лі у Жме­рин­ці. 35-рі­чний не­о­дно­ра­зо­во су­ди­мий ме­шка­нець Хмель­ни­цької обла­сті на за­лі­зни­чно­му вок­за­лі Жме­рин­ки від­кри­то вжи­вав нар­ко­ти­чний за­сіб. За сло­ва­ми по­мі­чни­ка на­чаль­ни­ка лі­ній­но­го від­ді­лу на ст. Жме­рин­ка по вза­є­мо­дії з гро­мад­ські­стю Єв­ге­нії Гав­риш, ку­рив чо­ло­вік пу­блі­чно, не­зва­жа­ю­чи на при­су­тність сто­рон­ніх осіб, за що був за­три­ма­ний пра­во­охо­рон­ця­ми. Пі­сля роз­гля­ду спра­ви у су­ді – вин­ний отри­мав по­ка­ра­н­ня: два ро­ки і три мі­ся­ці по­збав­ле­н­ня во­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.