ХЛІБ ПО­ДО­РОЖ­ЧАВ, ЦУКОР — ДЕШЕВШАЄ

Про си­ту­а­цію з ці­на­ми на основ­ні про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня з Ан­дрі­єм Гиж­ком, на­чаль­ни­ком го­лов­но­го управ­лі­н­ня еко­но­мі­ки у Він­ни­цькій обла­сті

RIA (Vinnytsya) - - НОВИНИ - ОЛЬ­ГА ЛИТВЕНЮК, (097)2661093

Пі­сля­ви­бор­ча осінь під­ки­ну­ла укра­їн­цям по­до­рож­ча­н­ня де­яких про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня. Бу­кваль­но че­рез два дні пі­сля го­ло­су­ва­н­ня, не­зва­жа­ю­чи на обі­цян­ки вла­ди, по­до­рож­чав хліб. Ці­на со­ці­аль­но­го про­ду­кту, в за­ле­жно­сті від сор­ту, зро­сла на 30–50 ко­пі­йок. А ще ра­ні­ше — по­мі­ня­ли­ся цін­ни­ки на біль­шо­сті мо­ло­чних то­ва­рів. На­при­клад, сме­та­на, яка до цьо­го ко­шту­ва­ла 15,5 грив­ні за 400 гра­мів, те­пер — усі 18. А от цукор — нав­па­ки дешевшає, прав­да, еко­но­мі­стам цей факт ра­до­сті не до­дає.

Ан­дрію Пе­тро­ви­чу, зни­же­н­ня цін на цукор — це ре­зуль­тат…?

— У нас бу­ли до­сить ве­ли­кі за­ли­шки цьо­го про­ду­кту з ми­ну­ло­го се­зо­ну цукро­ва­рі­н­ня. А за­раз уже з'яв­ля­є­ться цукор но­во­го се­зо­ну. Тоб­то збіль­шу­є­ться про­по­зи­ція цьо­го про­ду­кту, а зна­чить ці­на па­дає. Але, цей факт ви­кли­кає до­сить сер­йо­зне за­не­по­ко­є­н­ня. Та­ка низь­ка ці­на на цукор мо­же при­зве­сти до то­го, що фе р ме р и з ме н шу­ва т и му т ь пло­щі по­сі­ву під цукро­вий бу­ряк. А це за­гро­жує тим, що в на­сту­пно­му ро­ці ми мо­же­мо ма­ти зво­ро­тній ці­но­вий ефект. Від­так мо­же по­ста­ти пи­та­н­ня про­до­воль­чої без­пе­ки по цьо­му то­ва­ру.

А з чим пов'яза­не по­до­рож­ча­н­ня хлі­ба?

— Хліб по­до­рож­чав че­рез під­ви­ще­н­ня мі­ні­маль­них зар­плат, зро­ста­н­ня вар­то­сті еле­ктро­енер­гії для пром­спо­жи­ва­чів, а та­кож че­рез зро­ста­н­ня цін на бо­ро­шно.

Тіль­ки за цей рік мі­ні­маль­на зар­пла­та під­ви­щу­ва­ла­ся чо­ти­ри ра­зи, по­до­рож­ча­ла еле­ктро­енер­гія і не­зна­чно — в ме­жах 10% — зро­сли ці­ни на бо­ро­шно. У зв'яз­ку з цим на під­при­єм­стві ви­ни­кла не­об­хі­дність пе­ре­гля­ду цін.

Ко­ли до цьо­го «Він­ни­ця­хліб» під­ні­мав ці­ни на хліб?

— Во­стан­нє «Він­ни­ця­хліб» під­ви­щу­ва­ло ці­ни в лю­то­му цьо­го ро­ку. А на со­ці­аль­ні сор­ти хлі­ба — рік то­му. В ре­зуль­та­ті — під­при­єм­ство пра- цю­ва­ло на ме­жі рен­та­бель­но­сті. За до­ру­че­н­ням гу­бер­на­то­ра, в обла­сті до­зво­ля­є­ться ви­ро­бни­ча на­цін­ка на хліб до 5%. А тор­го­вель­на — 10% в ме­жах мі­ста. Та­ким чи­ном, під­ви­щив­ши ці­ни, під­при­єм­ство якраз ви­йшло на до­зво­ле­ну 5% рен­та­бель­ність. До цьо­го во­на по де­яких ви­дах хлі­ба скла­да­ла –2%. Цей хліб по­до­рож­чав на 7%, ін­ший, де рен­та­бель­ність бу­ла ви­щою — зріс в ці­ні на 3%.

А як що­до мо­ло­чної про­ду­кції, це се­зон­ний фа­ктор?

— Так, мо­ло­чна про­ду­кція тра­ди­цій­но до­рож­чає во­се­ни, ко­ли кіль­кість мо­ло­ка змен­шу­ю­ться. Це при­ро­дній фа­ктор. А як що­до цін на м'ясо? — На мою дум­ку, ми усі ма­є­мо зро­зу­мі­ти, що низь­кі ці­ни, на­при­клад, на сви­ни­ну і са­ло, які ми спо­сте­рі­га­ли ра­ні­ше — це не є нор­маль­но. Адже ми ма­ли си­ту­а­цію, ко­ли се­ля­ни про­да­ва­ли сви­ню по зна­чно мен­шій ці­ні, ніж ви­тра­ча­ли на те, щоб її ви­го­ду­ва­ти. Це не­пра­виль­но і при­зво­дить до змен­ше­н­ня по­го­лів'я. Ці­на на м'ясо має бу­ти аде­ква­тною кіль­ко­сті по­тра­че­них зу­силь і ре­сур­сів.

Ан­дрій Гиж­ко (37). на­чаль­ник го­лов­но­го управ­лі­н­ня еко­но­мі­ки у Він­ни­цькій обла­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.