Що та­ке Organic

RIA (Vinnytsya) - - НОВИНИ -

Ор­га­ні­чні про­ду­кти — це про­ду­кція сіль­сько­го го­спо­дар­ства та хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті, яка ви­го­тов­ле­на у від­по­від­но­сті з за­твер­дже­ни­ми стан­дар­та­ми, які пе­ред­ба­ча­ють від­мо­ву від ви­ко­ри­ста­н­ня пе­сти­ци­дів, син­те­ти­чних мі­не­раль­них до­брив, ре­гу­ля­то­рів ро­сту, шту­чних хар­чо­вих до­ба­вок, ви­клю­ча­ють ви­ко­ри­ста­н­ня ге­не­ти­чно­мо­ди­фі­ко­ва­них про­ду­ктів. На­при­клад, у сіль­сько­му го­спо­дар­стві на по­лях не ви­ко­ри­сто­ву­ють мі­не­раль­ні швид­ко­роз­чин­ні до­бри­ва, а для бо­роть­би зі шкі­дни­ка­ми ви­ко­ри­сто­ву­ють фі­зи­чні та біо­ло­гі­чні ме­то­ди: уль­тра­звук, шум, сві­тло, пас­тки, тем­пе­ра­тур­ні ре­жи­ми. У тва­рин­ни­цтві осо­бли­ву ува­гу при­ді­ля­ють кор­мам без кон­сер­ван­тів, сти­му­ля­то­рів ро­сту, збу­дни­ків апе­ти­ту, ан­ти­біо­ти­ків. У пе­ре­роб­ці та ви­ро­бни­цтві го­то­вої про­ду­кції — за­бо­ро­не­ні ра­фі­ну­ва­н­ня, мі­не­ра­лі­за­ція, до­да­ва­н­ня шту­чних аро­ма­ти­за­то­рів, барв­ни­ків. ОРГАНІЧНИЙ ПІД­ХІД. За да­ни­ми Мі­жна­ро­дно­го то­ва­ри­ства біо­ло­гі­чних фер­ме­рів, ор­га­ні­чні ро­сли­ни мі­стять на 70% біль­ше амі­но­ки­слот і ві­та­мі­нів. А все то­му, що в удо­брю­ва­ній гно­єм і ор­га­ні­чним ком­по­стом зем­лі мі­сти­ться в п’ять ра­зів біль­ше каль­цію і в 2000 ра­зів біль­ше за­лі­за, ніж в обро­блю­ва­ній мі­не­раль­ни­ми до­бри­ва­ми. Органічне мо­ло­ко і м'ясо та­кож пе­ре­ва­жні­ше у вжи­ван­ні, адже згі­дно з прин­ци­па­ми ор­га­ні­чно­го фер­мер­ства, тва­ри­ни не при­ще­плю­ю­ться ан­ти­біо­ти­ка­ми і не їдять «хі­мію». До­слі­дже­н­ня по­ка­за­ли, що від зви­чай­но­го органічне мо­ло­ко від­рі­зня­є­ться ве­ли­ким вмі­стом по­лі­не­на­си­че­них жир­них ки­слот, про­сто не­за­мін­них для на­шо­го ор­га­ні­зму. На рин­ку США Organic з'яви­ли­ся ще в 70-х ро­ках, а сьо­го­дні в пра­гнен­ні хар­чу­ва­ти­ся на­ту­раль­ною їжею без хі­мі­чних до­ба­вок на­віть гол­лі­вуд­ські зір­ки не ги­ду­ють вла­сно­руч за­йма­ти­ся зем­ле­роб­ством фер­мер­ством. ПІД ЗНА­КОМ ORGANIC. У Єв­ро­со­ю­зі для мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чних то­ва­рів ви­ко­ри­сто­ву­є­ться осо­бли­вий ло­го­тип — єв­ро­пей­ський три­ли­сник. Ши­ро­ко по­ши­ре­ний ло­го­тип USD На­ціо­наль­ної Ор­га­ні­чної Про­гра­ми США. В Ав­стрії на ор­га­ні­чних про­ду­ктах став­лять по­зна­чку Biologisch, в Ні­меч­чи­ні — okologisch. В Укра­ї­ні сер­ти­фі­ка­ція ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва по­ча­ла­ся ще в кін­ці 90-х. Сьо­го­дні близь­ко 15 упов­но­ва­же­них ком­па­ній здій­сню­ють сер­ти­фі­ка­цію на від­по­від­ність сві­то­вим ор­га­ні­чним стан­дар­там в Укра­ї­ні, але у нас по­ки що не ді­ють за­ко­но­дав­чі акти, які б ре­гу­лю­ва­ли органічне ви­ро­бни­цтво. В да­но­му ви­пад­ку в дію всту­па­ють між­на­ро­дні стан­дар­ти. Для мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції в Укра­ї­ні був роз­ро­бле­ний зна­чок Organic SIC.

і

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.