Коментар експерта

RIA (Vinnytsya) - - НОВИНИ - На­та­лія Бур­ка (42)

— Я вва­жаю, що це са­ме ті про­ду­кти, які на­справ­ді має спо­жи­ва­ти лю­ди­на. Ду­же до­бре, що та­ка їжа про­да­є­ться уже і у нас у Він­ни­ці, ра­ні­ше її мо­жна бу­ло при­дба­ти ли­ше у спе­ці­аль­них ма­га­зи­нах Ки­є­ва та ін­ших ве­ли­ких міст. Ці про­ду­кти ви­ро­ще­ні аб­со­лю­тно без до­да­ва­н­ня хі­мі­чних до­брив в еко­ло­гі­чно чи­стих ра­йо­нах. На жаль, у них є зна­чний мі­нус — во­ни до­ро­гі. Осо­би­сто я жо­дно­го ра­зу не сти­ка­лась з па­ці­єн­та­ми, які вжи­ва­ють ви­ня­тко­во ор­га­ні­чну їжу. До­сить ймо­вір­но, що та­кі лю­ди не по­тра­пля­ють у лі­кар­ню з за­хво­рю­ва­н­ня­ми трав­ної си­сте­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.