ВЕЧІРКИ

RIA (Vinnytsya) - - КУЛЬТУРА -

Strip Party

У че­твер, 8 ли­сто­па­да, ні­чний клуб Feride за­про­шує на те­ма­ти­чну ве­чір­ку «Strip Party». Окрім над­зви­чай­ної стріп-про­гра­ми, для вас бу­дуть пра­цю­ва­ти ре­зи­ден­ти клу­бу dj 2Ral, dj little Fox, dj Steve V, MC Ан­тон Пу­шкін. По­ча­ток вечірки о 22.00. Вхід дів­ча­там — віль­ний, хло­пцям — 30 грн. Тел. 55–77–70.

Dance babe, dance

Ці­єї п’ятни­ці, 9 ли­сто­па­да, ні­чний клуб «Feride» за­про­шує на ве­чір гар­них дів­чат та тан­ців. Ча­рів­ну му­зи­ку і тан­ці вам по­да­ру­ють dj 2Ral, dj Steve V, dj Little Fox, dj Anrey Pavlov, МС Ан­тон Пу­шкін та дів­ча­та з Show-girls «Feride». По­ча­ток вечірки о 22.00, вхід дів­ча­там — 30 грн, хло­пцям — 50 грн, тел. 55–77–70.

Да­е­шь мо­ло­де­жь

Ко­жен че­твер він­ни­цька мо­лодь мо­же кру­то ві­ді­рва­ти­ся на те­ма­ти­чній ве­чір­ці «Да­е­шь мо­ло­де­жь», яка про­хо­дить у рам­ках про­е­кту «Student time» у ні­чно­му клу­бі «Пла­не­та Мо­да-Бар». Ре­зи­ден­ти клу­бу по­да­ру­ють гар­ний на­стрій та кла­сну му­зи­ку, а від за­кла­ду окре­мо 50% зниж­ка на го­ріл­ку. У ко­го бу­де фла­єр, той отри­має пи­во без­ко­штов­но. По­ча­ток о 22.00.

I love R&B

У че­твер, 8 ли­сто­па­да, у ні­чно­му клу­бі «Ама­га­ма» від­бу­де­ться те­ма­ти­чна ве­чір­ка, при­свя­че­на R&B хі­там. Вас ві­та­ють ре­зи­ден­ти клу­бу dj Fresh 1, dj Papa, dj P. По­ча­ток вечірки о 22.00, тел. 52–54–65.

На­ві­що нам при­від

7 ли­сто­па­да за­про­шу­є­мо усіх кла­бе­рів мі­ста на те­ма­ти­чну ве­чір­ку «На­ві­що нам при­від» до ні­чно­го клу­бу «Пла­не­та Мо­да–Бар». Не­за­бу­тню атмо­сфе­ру та му­зи­ку вам за­без­пе­чать ре­зи­ден­ти клу­бу dj Madis & dj Letskiy. По­ча­ток вечірки о 22.00, вхід усю ніч — free, тел. 69–04–40.

Чу­до­ва п’ятни­ця

9 ли­сто­па­да, як і ко­жної п’ятни­ці, за­про­шу­є­мо на ве­чір­ку «Ве­ли­ко­Ле­пная пя­тни­ца». Для вас dj Marvell і mc Plihta. Тіль­ки по п’ятни­цях топ-5 ко­ктей­лів за ці­ною 20 грн. По­ча­ток вечірки о 22.00, вхід до 23.00 — без­ко­штов­ний усім, пі­сля цьо­го дів­ча­там — 20 грн, хло­пцям — 30 грн.

Су­бо­тнє ран­де­ву

10 ли­сто­па­да за­про­шу­є­мо на за­паль­ну ве­чір­ку до ні­чно­го клу­бу. Ре­зи­ден­ти клу­бу dj Marvell та mc Plihta за­без­пе­чать вам свя­тко­ву атмо­сфе­ру. До ре­чі, тіль­ки у су­бо­ту су­пер­про­по­зи­ція: з пер­шої до дру­гої го­ди­ни но­чі зниж­ка на ко­ктейль­ну кар­ту 50%. По­ча­ток вечірки о 22.00, вхід до 24.00 дів­ча­там — без­ко­штов­но, пі­сля — 20 грн, хло­пцям — 30 грн.

Ди­ско-90

У че­твер, 8 ли­сто­па­да, ка­фе-клуб «Фо­рум» за­про­шує по­ри­ну­ти у му­зи­ку дев'яно­стих, зга­да­ти без­смер­тні хі­ти Же­ні Осі­на, гур­ту «Кар-Мен», Адрі­а­но Че­лен­та­но та ін­ших. А до­по­мо­же вам у цьо­му dj Lokomotiv. По­ча­ток вечірки о 22.00, вхід до 23.00 — віль­ний для всіх, тел. 53–14–40.

Ве­ли­кий жі­но­чий за­гул

У се­ре­ду, 7 ли­сто­па­да, ні­чний клуб «Н2 О » за­про­шує усіх дів­чат на ве­ли­кий жі­но­чий за­гул. Для вас — чо­ло­ві­чий стри­птиз, ау­кціон «Ку­пи му­жи­ка», а ще му­зи­чні се­ти від dj Onix, dj Smile, MC Lucas. По­ча­ток вечірки о 22.00, вхід дів­ча­там — віль­ний, з фла­є­ром — шам­пан­ське у по­да­ру­нок. Хло­пцям з фла­є­ром — 30 грн, без — 40 грн, тел. 69–38–69.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.