Щоб сiль взу­т­тя не роз’їла

збе­рег­ти взу­т­тя на­дов­го, за ним по­трі­бно до­гля­да­ти, і зви­чай­но­го про­ти­ра­н­ня ган­чір­кою тут бу­де за­ма­ло. В ма­га­зи­нах Він­ни­ці про­да­ють без­ліч кре­мів, роз­чи­нів та гу­бок, що по­лег­шать ро­бо­ту. Ви­би­ра­є­мо те, що під­хо­дить нам, адже ко­жен ма­те­рі­ал має свої осо­блив

RIA (Vinnytsya) - - ШОПІНГ - Га­ли­на ХОМУЛЯК, (067)7795515,

На рин­ку про­да­є­ться без­ліч за­со­бів до­гля­ду за взу­т­тям. У будь-яко­му ви­пад­ку, ста­ро­вин­ні ре­це­пти ба­бусь з бен­зи­ном, аце­то­ном то­що вже ні­хто не ви­ко­ри­сто­вує.

Шкі­ря­не взу­т­тя най­по­пу­ляр­ні­ше се­ред по­ку­пців, якщо до­гля­да­ти йо­го обе­ре­жно — во­но слу­жи­ти­ме дов­го.

Є кіль­ка за­галь­них пра­вил, не до­три­му­ю­чись яких, взу­т­тя мо­жна зі­псу­ва­ти. Не мо­жна су­ши­ти мо­кре шкі­ря­не взу­т­тя бі­ля ба­та­реї. Від цьо­го во­но де­фор­му­є­ться. Збе­рі­га­ти взу­т­тя по­трі­бно в мі­ше­чках з на­ту­раль­ної тка­ни­ни, чи­стим та су­хим. Фар­ба на шкі­рі мо­же бу­ти чу­тли­ва до сві­тла, то­му слід обе­рі­га­ти ту­флі чи чо­бі­тки від сві­тла.

Взу­т­тя з на­ту­раль­ної зам­ші ви­ма­гає осо­бли­во­го до­гля­ду. Йо­го чи­стять гу­мо­вою щі­ткою з до­по­мо­гою спе­ці­аль­них очи­щу­ва­чів, ви­ня­тко­во в до­бре ви­су­ше­но­му ви­гля­ді.

Ні­ко­ли не мо­жна мо­чи­ти зам­ше­ве взу­т­тя. Но­си­ти в дощ мо­жна ли­ше пі­сля оброб­ки во­до­від­штов­ху­валь­ни­ми за­со­ба­ми.

Де­я­кі де­мі­се­зон­ні мо­де­лі час­тко­во зро­бле­ні з ви­ко­ри­ста­н­ням тка­нин. Чи­сти­ти та­ке взу­т­тя та­кож кра­ще су­хим, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи спе­ці­аль­ні щі­тки. Для йо­го оброб­ки мо­жна ско­ри­ста­ти­ся за­со­ба­ми, які під­хо­дять для ком­бі­но­ва­но­го взу­т­тя. Текс­тиль та­кож бо­ї­ться во­ло­ги, — то­му ні­яко­го пра­н­ня і ка­люж!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.