Со­ба­ки жи­вуть дов­го та ком­фор­тно у гар­них ха­зя­їв

Три­ва­лість та якість жи­т­тя со­ба­ки за­ле­жить від умов, в яких йо­го три­ма­ють. Якщо про ньо­го пі­клу­є­ться вла­сник, со­ба­ка мо­же до­жи­ти до гли­бо­кої ста­ро­сті. А от то­ді про пса по­трі­бно пі­клу­ва­ти­ся ще ре­тель­ні­ше - со­ба­ка по­чи­нає ча­сто хво­рі­ти, стає дра­тів­ли­вою і

RIA (Vinnytsya) - - КОТО-ПЕС - Га­ли­на ХОМУЛЯК, (067)7795515,

Со­ба­ки, що до­жи­ва­ють до по­хи­ло­го ві­ку, ста­ють дра­тів­ли­ви­ми, їх здо­ров’я під­ри­ва­є­ться, во­ни схиль­ні до за­студ, втра­ча­ють апе­тит. То­му про гі­дне їх жи­т­тя на ста­ро­сті ро­ків по­вин­ні по­пі­клу­ва­ти­ся вла­сни­ки.

По­ве­дін­ка і ха­ра­ктер

Ста­рі со­ба­ки за­зви­чай по­во­дя­ться стри­ма­но і з гі­дні­стю, ста­ють кон­се­рва­тив­ни­ми у сво­їх зви­чках, то­му важ­ко пе­ре­но­сять будь-які змі­ни. Во­ни мо­жуть ста­ва­ти не­слу­хня­ни­ми, дра­тів­ли­ви­ми, свар­ли­ви­ми. Де­я­кі лі­тні со­ба­ки ста­ють бо­яз­ки­ми, по­ло­хли­ви­ми, не­впев­не­ни­ми у сво­їх си­лах. Ін­ші, нав­па­ки, за­чі­па­ють мо­ло­дих со­бак, на­ма­га­ю­ться збе­рег­ти лі­ди­ру­ю­чу по­зи­цію.

— По від­но­шен­ню до го­спо­да­рів со­ба­ки ста­ють більш нав'язли­ви­ми, рев­ни­ви­ми, обра­зли­ви­ми, — ка­же ве­те­ри­нар Оле­ксандр Ме­тру­шень. — Со­ба­ки про­во­дять біль­шу ча­сти­ну дня в дрі­мо­ті, в вно­чі стра­жда­ють від без­со­н­ня. Во­ни важ­ко пе- ре­но­сять емо­цій­ні та фі­зи­чні пе­ре­ван­та­же­н­ня, стре­си для них про­сто згу­бні.

Ста­рі­н­ня йде по­руч з хво­ро­ба­ми

Усі сим­пто­ми хво­роб важ­ко від­сте­жи­ти че­рез слаб­кий іму­ні­тет у лі­тніх со­бак, ка­жуть ве­те­ри­на­ри. Де­я­кі со­ба­ки бо­лі­сно ре­а­гу­ють на змі­ну по­го­ди.

— До ста­ро­сті тва­ри­ни на­бу­ва­ють ці­лий «бу­кет» хро­ні­чних хво­роб, — ка­же ве­те­ри­нар Оле­ксандр Ме­тру­шень. — Це не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти при лі­ку­ван­ні, щоб не по­ру­ши­ти рів­но­ва­гу в ста­рі­ю­чо­му ор­га­ні­змі. Най­ча­сті­ше змі­ню­є­ться чу­тли­вість до лі­ків. До­зу­ва­н­ня на­віть най­слаб­шо­го пре­па­ра­ту по­вин­не під­би­ра­ти­ся з ура­ху­ва­н­ням ві­ку, так як че­рез зни­же­н­ня фун­кцій пе­чін­ки та ни­рок мо­же ви­ни­кну­ти ін­то­кси­ка­ція.

Со­ба­ки вдо­ма і на про­гу­лян­ці

Ста­рі со­ба­ки, осо­бли­во ве­ли­кі, стра­жда­ють за­хво­рю­ва­н­ня­ми кі­сток. За­зви­чай вла­сни­ки звер­та­ють ува­гу, що со­ба­ка на­си­лу під­ні­ма­є­ться і ля­гає, не­згра­бно роз­вер­та­є­ться, на­си­лу під­ні­ма- ється і спу­ска­є­ться по схо­дах, лег­ко втра­чає рів­но­ва­гу.

— Щоб роз­ру­ха­ти со­ба­ку, по­трі­бні ча­сті про­гу­лян­ки, — ка­же ве­те­ри­нар. — У гар­ну по­го­ду на ву­ли­ці мо­жна за­три­ма­ти­ся. Зв'яз­ки до ста­ро­сті ста­ють менш ела­сти­чни­ми, а кіс­тки — більш кри­хки­ми. На­віть не­зна­чні трав­ми за­жи­ва­ють ду­же по­га­но, то­му по- трі­бно ува­жно сте­жи­ти за со­ба­кою на про­гу­лян­ках. Крім цьо­го, пе­ре­на­пру­же­н­ня на про­гу­лян­ках за­гро­жує слаб­кі­стю, на­па­да­ми сер­це­вої ари­тмії і за­ди­шки.

ТЕ­ПЛА, СУХА ПІДСТИЛКА Стри­має осте­ро­а­три­том, за­хи­стить від про­тя­гів та пе­ре­охо­ло­дже­н­ня

ДОГЛЯД ЗА ШЕРСТЮ Під­три­му­є­ться актив­ність саль­них за­лоз, шерсть не зва­лю­є­ться, шкі­ра не пе­ре­си­хає.

ПІДВИЩЕНА УВАГА Со­ба­ка за­спо­ко­ю­є­ться, змен­шу­є­ться дра­тів­ли­вість, по­кра­щу­є­ться трав­ле­н­ня.

ЩОДЕННІ ПРО­ГУ­ЛЯН­КИ При­во­дить в то­нус м'язи, збе­рі­гає гну­чкість су­гло­бів, обе­рі­га­ють від ожи­рі­н­ня, під­три­му­ють ба­дьо­рість со­ба­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.