От­ве­ты на кроссворд, опуб­ли­ко­ван­ный 6 ок­тяб­ря

Segodnya (National) - - СПОРТ -

По го­ри­зон­та­ли: 3. Пря­жа. 4. Исайя. 5. Кре­а­тив. 11. Ко­лы­бель. 12. Крим­плен. 13. Апо­строф. 15. По­ло­ни­на. 16. Те­те­рев. 17. Гладь. 18. Осмий.

По вер­ти­ка­ли: 1. Брюс­сель. 2. Джой­стик. 5. Кле­врет. 6. Во­и­слав. 7. Пом­па. 8. Тыр­са. 9. Шпа­на. 10. Пеш­ня. 14. Фа­та­лист. 15. Пе­ред­ник.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.