От­ве­ты на кроссворд,

опуб­ли­ко­ван­ный 23 де­каб­ря

Segodnya (National) - - ЛЮДИ -

По горизонтал­и: 5. Оба­я­ние. 6. Бюд­жет. 8. Же­ле­зо. 10. Мос­кит. 11. Ан­клав. 12. Диг­гер. 15. Фа­би­ан. 17. Гам­лет. 18. Ате­лье. 19. Та­ра­кан.

По вертикали: 1. Кор­жик. 2. Кас­тет. 3. Княж­на. 4. Кеклик. 7. Юмо­ри­на. 9. Зна­харь. 13. Га­ле­та. 14. Ро­та­ру. 15. Фран­ко. 16. Блес­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.