: ,

Segodnya (National) - - МИР - ,

 « - » - - « » š  ‹  - š -˜ .

. .: ‹ ,  -   ! “   ‡-   ‡ š -˜ : « ‹ » «„ ». ‡   - — ‹  . ™ ‹ ,    ˜ ,   —      ¢ - € ,      ,   Š ‡ - ,       ‹        —   - ‹   .   ¡   «£ Š   - » -  ‡ -   ,    !  -  « „  »     ,     ‡.     –      ‹ ­ , ­ ‹  ‡   ... . : ! ¢  ‹   ­ ,   . š  ,      - ‹  …  ,   . ¤     «¥  ». œ     . ¦ - ­  ,    ,      . š ,  ‹ ,  - , ‹ ­ ,

  .  . € :    ,      - ­   ! ,     . „ …   . † ,   , ‡    ‡ -   ( ). . .: „  , Š ,  ‹ , — 2007 «“  ». ”  . • ‹ , ‹ ‡  « - ‡»,  – -

-   ‡ « » 2006 (  -    —  «  • »).

. .:  ‡ ˜ , ­ ­ , ‡ - , - ,  - . ™ ‹ , ‹ ,   —  , , ˜ . . .: € - š - ˜ — , -   , ,   ,  ,   , ­ . †  « » ,  , ‹  - ­ . › ! œ , : ‹ , , ‹ - ‡ ! † ! “ 30,    

. †   «    ˜ »,  ‹ :   -     — € , , € , š ; ,    -   ‹  — ‡ , € , „ , , ( ˜ ‹ ), † . ..  ,  ,  ­ ,     . . . : †  - — - . ,  - — , «„   » ,    - - ‡ . “  , .

«

. .: •­  ‡  :  - ‡    ‹  ‡ , - ‹ . “ , ˜  ­ Š ! † ‡ ‹ : « —  ,  -    ». . .: ¡   - , : ‡ ,  —   — -     . †  ,        - , . š  - ,  ,    , ˜ - - „ € . ¢ £ ” . £ ,  . ¤ -        ­ . ¡    ,  ­  .

 ƒ   — „      »

« »

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.