:

Segodnya (National) - - ШОПИНГ -

 «ˆ  ! ‚  š ‚   - ,   ‡ ‚‡ - – ‚ – - ‡ , — ‡  -Š   Š . —  -  ‡    ‹. ‹ —  †   . †    ‹ ‡ , ‚ - ‡ – ‚  . ’ – ‚ — ¥ …  - ‚       , -  ‡    ‚  – ‡ ‡ ‡.      ‚  , ‚ , ‚  ‚ , ‚ , .  - ‹ ­ - (ˆ ‚ ), ‡  - ‡ ,  ‡  ,   . ’ ‚ : «Œ  ‚ ¥  « -  »  —   – ‡ ». Š - – ‡   ‹ ‚ . ‡  ‡ ‡  — ‹ ‡ . Œ — ‡  ,   ,  ‡  ».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.