!

- — -

Segodnya (National) - - CЛOPT -  

— - .   -   - — 2,2,   — 3,25, — 3,5. ‚        ƒ    „  - . … ƒ -  , †  ƒ    , ,  - ‚  —   „ «ˆ » Š «ˆ‹‚ Œ  » ˆ Ž  . -   ‘ , , ,   . Š      ,   ‘ „    -   . «’ ƒ   », — Daily Sabah.

«  ›   ,  - , —    . — œ ž  - ‚ ‚  , ‹ ‚    . … ‚, ‹ ‚ —  . œ   Ÿ . œ ‹ , -    ,  ,  . Š ‚   - ­€‚ ƒ€. ‚€„­.  ‹   . † -  ,  ,    . ¡   . … «ˆ », -  ‚ ‚ . Š         ¢ , ‚  ƒ    , . ‘  ‹      - ,  ‚  ». . £ , 19- ‚ ¢ —  « ». ¦   «œ  » «ˆ - » 7  . Ÿ , ¢  ¨ ƒ   - ‹ ‚ . œ , ƒ   ,  ƒ    - ‚ . « ,  . ©    ,  ƒ ,   . ª ‹  ,  ‚  », —  « œ  » — « »,    ƒ « - ».  ¦ , ‹  ( — 168 )    ‚. … -  ƒ , ¢ - ,   - . œ   , ’  — ƒ ‚ ƒ . « ,  - ‘ŒŠ¤¥„¡ (1) — „¤Œ¡¤¥„¡ (1) : ƒ‘ƒŽƒ (1) — ¦ƒ€ŽŠ“„¡ (1)

€œššŠ G “ŠŒ„¡ (3) — ‘šŠ¤„¡ (3) : „’“‚¤©“‚”¤ (0) — Œ™Š¤„¡ (3) Š˜‚¥ƒ¤„¡ (0) — ª€Š„Œ« (0)

€œššŠ D Ž‘“€„¡ (3) — ®Œ«‘ (3) : €ŒŠ¤¥„¡ (1) — €œª„¡ (0) ƒŒ¥ƒŽŠ (0) — ¯‚€™„¡ (1)

, ƒ ‚    ƒ    ‚», —           ‚ (2:2) «ˆ - » «’  ».  , ‚ ‚  ‹ -  ‚ «  ‚»  ‚ ‚ - ˆ  — «¨ » (6:0). Œ ‚ ¢ —  (  , , ). «‘     , ƒ     », —  -  .

: «      

1. ª ,  † ‚  -  — 3,5  . ¢     ,  -     4  Ÿ‹ ¢ ‚ .

»

19-

1:1,   

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.