: 15 000

Segodnya (National) - - ЮРЛИКБЕЗ -

- .  ,   ,   .       1  1904 € -‚ . ƒ „ 11 000 „ . € … 50 000 - . €   15 000   7000   . ˆ   ‰  Š ‹  . Œ    ‹  € ‚ Ž . ‘      -   . ƒ 1722 . € — 8,14%, -  — 130 .

€  -  - —   ,  —  -  . Œ  —  . ˆ — 5 .    ,    —  (–3 °€),  -  „  ,  - ,  . ˆ     -   ( -    ). œ    1500 2000   15    8   ,  —  130 150   . ž         - — „ 1,30    - — 1,50 . ‰  ( 20 ). ‚   ,   ,   45 .

ˆ - € - -2014  -  — 1814   ,   ,  — …   .

¡ ¢  — -  , -     . ¡   -  ¡ „ . £ 1990-   „ 

1952

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.