-

Segodnya (National) - - NEWS -

‹ 29   1 ’ ‰ -‘   - ‹    ¥    € «¥  ». ’ „€    — ‚ -  € „ ­ ‹   . ‘ - —  -ˆ . Ÿ      ‚  - ˆ … … - ­ …   «  ». § „  —   ‚ , , - €   € ‰ - , € €   ‚ € ,  . ‹ -  : 200—400 .

” 1—3 ‰ -  , ‘  € ,    €  ,   , ‚ ,  - ‚   ‚  € ‚ ,    † , «’  € ». ‚  €  ‚ - — 200  . Ÿ   € -  —  €. « ». .

 

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.