« »

-

Segodnya (National) - - ИНТЕРВЬЮ -

- - « », 450 .    -    «­ ». € ‚ , ƒ „     «… † », „     „ „ „ „ „ -   «‡ ». €   ‚ ,   „ „ƒ - .

« ». … - ( …‰Š‹) « » „  ‹Ž «­ » ‘ ’  . € ,     “  † , …‰Š‹ « » — †. «‡ „ ‚ †  „ », —  ’  . € • , ‚ „  250 450 .

— ‚     , …‰Š‹ « »   ƒ - «‰ - », „  „   - „ . Š   «‰ »  - 120 . …  „ , , «‰ - »  -  1975  „   . Ž „ † -   †  - † „ “‡     . ‹ , Š „  ›     …‰Š‹ « -œ»,   280 (  ) † 500 ( ,   , „   ).

‰Š‹ 2006 . “ 2007  ‹Ž «­ »  - - «‡ ». ‹ ƒ „  ‘ - „ , « ¡ „ , - † - † », ƒ     .   .  . € «‡ »   280 .

  ƒ    «‡ » — 2012-„, 2015 . … 2013 ‚ . ‹  - ƒ „ ,  , € £ (   28  2012- 27 •  2014 ),   « 200 ,   ,  - „  ».

‹ 2014  „ , € £ Š    ¡  ,  - « ». “  2016 ,  «€ „ † » ‹Ž «­ » „ …‰Š‹ « ». € €¤¥ £ ¦ , « »     - «‡ ». Š    «‡ », - •   -   . € ¦ , - «   », , -  - „ ,    -  - † .

« -2». § -  ‡   ‘ ,  - ƒ  $40 - …‰Š‹ « -2». ‡  ,         -   - „ „ ƒ ,    ’ . Š - ƒ   „ —  ,  -  , - ƒ  . œ -   …‰Š‹ « -2» 50 ,  ( ‚ ) — 280 . —      „ ,   - 350 .

œ „ -   « -2» 500 . € • - „ Defence Express ‡  ¥  , « -2»    « „» „ « ». «€  -  , - † †  . ´ , - ƒ  -  ,  €“… - ,  †. ‹  ,  -     - », —  ‡ „ ¥  .

€  ‹Ž «­ », …‰Š‹ « »  2016 . €  -  « -2» - 2016 , • - †  „   .

« —    »

« » 450

« » :   14  

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.