,

Segodnya (National) - - TBOE -

« , « - » «  »,   , —   . —  (  )   . Ž  , - . , : , - . “  ˆ : . ’ — . Œ - ƒ ». ‡  - . «’ , ˆ  . • - , — -   . — Ž ,  ˆ  : , . • - ƒ ,  . – - :  , , ˆ  . ,  ƒ  . — ˆ  :   - ƒ ».

‚ . « ,  -   -  », — - ‘ ’ . , . «’ - —    , — ‘ ’ . — ˜ -   . Ž - , ˆ ,   - - . ‚ ,  , - ». Œ  - , -  . «Œ , , - —    -  , — - ‘ ’ . — Œ ˆ : - ,  ,   - . ’ , , , ,  ». ƒ , -  — , - : «† —   ,  . ’     . † -  ,   -  ».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.