,

Segodnya (National) - - NEWS -

- - — - - .   —   « - ».   —  -  , -  € ‚ €  .

. ƒ  - „ …  ,  ,   † ‡‚ 18- - - . Š „ - - † ,  ,  , …  . ‹  - „ , - Œ . Ž € ,  , - „ - €  - . ‘ „, — Œ -  .  120 . ‚ ( † —  5000 ) — „ - „ , † „ „, „ , , -  . ƒ - €  € „ „  - — ˜ (™ - ), † - . š „ „ ( † - ) € „    ! ‡ —  -    œ † ‚ , € ™  5000 .  ‹ ‚ - ‚ ‚  ,  ‚ , ƒ „ ž - — - .

. Š  , …   †  † . Š « -  », Ÿ —  ,  . ¡  €,   Ÿ  40    -  . Š† ‹  Œ Ž  . †‡ˆ‰ ‡ .

    -  - .  , 2285 ,  † , - † „ ,  . — † † €   3750- -  (  )  7    XIX -  750  (  ). š   - „ — Alf Leyla Wa Leyla.  ‘ †’ “ ”. , - - - „  . ž †  -  „ ,  - † —  - … , - † IV . š †   € - „ ,  œ Š  -  ,   . . Œ  , …  . Œ  -  - -  ,  -  , -  - ‹ Ÿ - . š - ¨ ‘ Œ Œ « ,  † -   -  ». Ž -  - , € † . ƒ , € , — ‚ ,  , ,  . ¡   -  -  . Š —  - ‚  „ , -  € © - 6 . š — €  € Œ .

. ¡ -   -   . š  † -  « », „ , , ,  25 , ‚ - . ¨ -   † , € € . ¡ „  ,  † . … «‚ » - — Alf Leyla Wa Leyla («1001 »). † „  , — ,  , ‚ € . Œ † ,  €  - „  , ‚ , , € , — ,   , † ? Œ ,  -„ - - —  , —  - - - € , :  - ‚ † š , €  - ( ,  , „ ,  ). ¶ ,  € , -   † , ‚ ,  , , .

:

   

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.