:

Segodnya (National) - - NEWS -

- - , ,   .   —    , 29 5 . ƒ - „  … , „  , „  - . † ‡ ˆ … ‰  Š . ‹  ˆ‰ ‰   , ƒ  .

  , ˆ  : ‡ -  - , , .

ˆ  ˆ — Š — ˆ . -   … ‰  .    , ‡ , - Š . Š  : Š  ( - …  ) ˆ  .

«“ ‡ ” ‡ ˆ ‡ -  . -  ˆ -  ˆ  ‰ ‡ , », — – , … — ,  Š .

 ˆ ‡  - ‡ Š ˆ . « ‡ Š - Š   Š ‡ ‡ Š ‡ Š  ˆ ˆ - Š Š. Š ˆ , ,  — -  .  , , ˆ », — – . ,  - Š ‡ Š — ˆ -  . ‹ - — . «‹  , ˆ‰  , - -  . ˆ ˆ … - », — – . .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.