:

Segodnya (National) - - ЗАСТОЛЬЕ -  

— - — - . — . -   ,   ,       ,   -  ,  ,  ,  -   . ­   -    . € ,   -   . ‚  . ‚ , ,     - , - . ƒ    „   , - ,   . „   . …  -   …  †  -  ,   ­  ,      . „     - , , ,     . -   : «­ , — ,      , -  ,   ». Š   . ‹ … ,  †     - . Œ  . †   „ ,    „  . †  „ † . Š  , ,  ,    ,  „  . „  ,   ,  , - ,  ‹    . €    -  ,   ,    —  . € -    … .       . €   €   . …      …   ,  -  . ­  -   . ‹ -      — Ž  ,  -  €   €   . €   ­  ‚ Š  —    - ‚ . ‘    . † … VII Š      . †     ­ … ,  -  , , ,    ,  . … -   . „ -    . ‘    … I —   . †     ,  -  ,  «  »,  . ” ,    -   • ,  , ,  ,  ,  „  -  . ­ …  - , ,  . †     . „    ‘  ‹  Œ  ,   ‹ -   € Š . ‹    . † ,   € .   „ -  Ž ,  . ‹    ‚ ­  , – -    . Œ „  ,   ,  . ‚   -  . †    : «­  Š   . ‘ Š  -    ,   Š  , Š  ». †   ­ , . •    969  ,  - . ™ 19  , … € Š  - — ‚ ,    . Œ     ,   ,  -  .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.