:

Segodnya (National) - - TBOE -

› . -    , - .   , †, ( ). Š ,  , - . Š  , ‰    - - , ƒ .    ‰ . , ‰   - . , ‰   ,  -  Œˆœ. ‘  . ’ , -  , , , .   - . ˆ ,  , — . . ‘ -  - : ‰ - ƒ  . Ž . ž -  . Š   - ‰ , , —  - ƒ :  ‚ - ƒ , ‰  . ž . ‘  , ƒ . ‘  - ,   ƒ . -  ‚ ,  ( 20 : 12 8 - ). › - ,  .    -  ,  - ƒ . , ‰ ,   ‚  ( , ‰ ). † . Ž  , . , - , . Ž  — ƒ : ,  -  , -  - . • ‰  , . ƒ  —  : , , .    -  - ,  . Ž ‰ . ’  , - - , ƒ . ¢   ‚ ‚ ‚ ,  . Š , -   . ‰ ‰ - —  : 2 . . ,  ‚ ( ) ‰ -  , ( ). ’ ‰ — -  - ƒ , — -  - . † ‰ .  —  ˆ£ ( ):  , - ‰ . œ   ƒ ,  . Ž - ƒ — - .

,    

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.