90- : , $20

Segodnya (National) - - МИР -

25—30 , - , .    - ,      .

    ­­ € ‚ ƒ „    - 1984—1992 , ƒ -  ­ ,   ‰   ƒ‰ ,  - € ƒ . «‹  ƒ « ». Ž ,   ,  ƒ , ­ ,  ,  —  . ‹  ƒ ƒ -  .  ,    ‘’  ƒ  -   », — ‚ ƒ.

“ ‰  ƒ ‘’  55 ƒ   - : 40 ƒ   ƒ    15 — ƒ • - . – ,  ƒ€ ƒ . «„   ƒ  , - ƒ  . — : ‰ƒ   • , , - », — „ . € , - 90- . .  ƒ  ˜ ƒ 60 ƒ   . š˜  ‘’ ƒ — ­ .

‘   « » ƒ . «• - — –  ‘’, ˜  ,  », — . „ - € , , . ‹  € , , ƒ ƒ ,  — . š -        ƒ .

‘   ƒ  - . „ ,      -   - Bob Basset ¤   ¥   ‚   - , 1993- 1997- . ¥ ¥ ,  ƒ        ƒ - , ,  ƒ ‰    —  ƒ ƒ  $20. «‹   ƒ ,  ‰   . ¨ , -   . Ž  ƒ  - € », — ¤  .

¥ -   - ˜ ƒ‰  - ,  , -  . š 440 000 - ƒ  ƒ . ¤ , -  , ƒ  ‰ƒ ‰ ƒ ,  ‰. «• ƒ ˜ ,  ƒ  », —   .

¤ 90- ‰ƒ : ˜ ,  ƒ - . «¤ - ,      ,  . „   ƒ  ƒ ‰  ,  ƒ ƒ », — - ¤  .

© ‰‰ 90- ‰  -  :   . ¤   ƒ €   ‰ ƒ - •‹–, — ƒ - .

( )

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.