1792

Segodnya (National) - - АФИША -

- . 225 - - 40 ,    - .     -  ­ . €  ‚ ‚ ƒ .  - ‚ „ . … IV . ˆ … ‰ Š , - VII ‹ ƒ . € - ‰ , ‰  ‚ Œ  969  ­ ‰  . … 1239- ‹ . Š 240 ‚ , ­ ,   . … ƒ ­ ƒ . ” • 300 ‰ ƒ –  , - ‰ ‰ ,   ­ ‚, ‹ ‰ ‰ .  -  …  - … ‰‹  « ˜   , • ‰ ‰ ­ - ». ­ ‚ „  50 ‰ ƒ - Œ Š ‰. ˆ ƒ ‚ . ” ‰. ‚ ­ . ¦ „ ˆ . ” . … ‰ ‰ - ‹  ‚ £  . – - 14 , ‰ ‚ ‚ , ” ­ «š !» ‚ , ‚ ‚ . § ‹ , , . ¨ ƒ ‚ … ‰ ( 1919-  ¥ ‚ ) ” ‰. ­ ,   ‚ 85   ”  , 110 — 165 —   š - ‰.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.