:

Segodnya (National) - - ИНТЕРВЬЮ -

, , , - .    ,  XVIII—XIX , «‚ ƒ ». … † ‡ ˆ ‡ ‰ …  - ‡ , … ƒ . Š ‹ ‹ , ‡ - ( 12 ’ ‹ … , “ “, , « - ‹ ‡ »), - ‰… ‡ (’ ‰ ‡ ’ “ ‹ “ ), •‰ - ‹ .

. . ƒ … ‰  … , ‹ ‡ . «ƒ » - ‹, “ “ ‚ ‰ “ “ ‰ , ‰ ‹ 400  ’ ’  - 150. ‰ ‹ ‡‰, … ‰ - ‰ ‹ , … ‰… … . “ , ™ , ‡ - ‰™  ‰  .

. . ˆ - ‰ ƒ ‡ - “ ‚ - “ “ ‹ ‹ “ ‹ ‡ “. - … ‹ ‰… ‚ ‰ , - .

. . ™ “ - “ ’ ’ “ “ — ’ .

. .  ƒ ™  - ‹ , ™ ‹ ƒ - … “ . š ‡ ’ ’ › - “ ’ … ‰ † ‰. •’ ‰ “ , …  , ‹ . œ ‰ . • ‹ , ‰ ,  “ , ’ “ ƒ , ‰ ’  , - . ƒ ’ ‰ -  ™ , ‹ - ‰. ‡ ’ , -  ƒ ,   ‹ - ‰. • “ - …‹ . š ‹ œ . ž ’  “ — ™ - , ‰ … . š , , …  ’ , ‰ ‰ ‹ ƒ . ˆ ‰ … ‰ . š ’ ™ . ‚ ‚ - “ ‰… ‰ “ ‚ ‡ .

. . ‹ ‚ ‹ ƒ - , “ ‹ ‰ … . ‰…  ’ , “ “ ’ … ‰ † ‰. ’ “ “ “  , ’ ‰. … ‹ ‡ ‰ ’ “ ’ ‰. • ’ 15 - ™ ‰ ™ ‹ , ’ ‰ ‹ . ‚ ™ ’ ‹ ‰ ‹ “ ™ † ‰ , …  ‹ , ‹ . ™ ’ ‹ ‰ … ‹ ƒ - … “ ‹ ‡ … . “ ‹ “ “. • ‹ “… ‹ ‰. ‰ ‹ ‹ , … ‰ - “  . š … … ’ ‡ ‰ ‹ - “ ‡ ƒ - … “ ’  . › ‹ , ‹ ‹ ‰ . ƒ - … “ ’ ‹  ‰™ ‹ - , ‰ , ™ - ƒ “ - … ‰ ™ “ ‰™ ‰ ‰ . ™  , ‰ ’  Ÿ ‰. ¡  œ , “ œ ’ ƒ ‰ ‰ ‹. ˆ ‰ ‰ ‰ - , “ “ ‡ , ‰ - …  “ “ . • ’ ‡ ¢ † - ‡ . 1999 ‰ - ™  - ¤ ‹ ‚ -¥ “ ƒ - … “ - ,  “  . • , ™ ,  ’ “ , ‰… ‡ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.