:

Segodnya (National) - - ИНТЕРВЬЮ -

  - , •  -  .   ˜ 5  , 2—3  , 4—6 , 2    ( ).    :  ˜    . ‹  . ­  , -  ,  .

œ : ,   - , -  , .   ,  .   —  , ,   .   . - , : • , .

. –  , - .  , « ». – , • ,  - ,  , -  7 . Ÿ  ,  . Ÿ  ‚   ,  - . . COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW



Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.