:

Segodnya (National) - - ТУРИЗМ -

      ­  .

Œ -  : ‚ † € Ž , - , . ‹ - ‘‹’ “ ‚ - , -  ’  - ‚ “ Ž Ž ‚ Ž 7,5  Ž 45  ­ . – - : ,  - Ž , † - ( ‘† † ‚), - € ( † — ‚ -  ƒ ). «  - †  ,  € ­ . ‘ ­ ‚  ­ ,  † - », — ‘ , Ž ‚ † «‡  ».

ƒ ‚  † , ­ - € † “ - ‚ ™ ‘ ‘ ‹ - . « ƒ - 30—40%  . ‘ - Ž  ­ » — .

‚ —‘— †  — ‚ . ‹  , ‚ € , , † † . ’ ,  , † , † -  — € ( ‚ € - Nishiki  - £‘).

¤ € “ Ž † ­ ‚ † , Ž — - ­ † „ - : « † -  -  £  , ‚ † — Ž † ­ 1360 . — ‚ ƒ € † ­ ’ † », — † ‘ - . –  , , ­ , ‚ - . ’ , « » - † , - , .

  30—40%

  

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.