« ,  !»

- « », 

Segodnya (National) - - ПЕРСОНА - ¢™ ™ Ž £ , ¤ ¥ ¤¦¤§

¡ - « ». «  » — 5:0. , ­€ «‚ - ƒ » «„ƒ … », ƒ - † … . ‡ 66 « ‰»! ‹  - . Œ Ž « »,  ‰ —  3:0. ’ †, “ ” , 81 000 ‰ … . «— - «‹ ˜ Œ ». ’ Ž … », — † Instagram, ‰ … : «” , !», «˜ , « » ?», «€ - 2017/18», «— », «— §  § … — ” ». ’ … … ¨ : «Œ § - ‰ , ‰ - , … Ž — « Ž ».

‡ «  » “ © Kicker ” † 1,5, … °… - . — † —   , — ± .

Œ - « » , § « » «²  »  . Œ ƒ , … 10 ‰, « » . - ‰ ‰ § ‰ … 16 , . Œ , «  » … ,  ,  ‰ ‰ ” ,   - ‰ — , . ’ , « » , .

«  ¨ , ‰ ‰, — § ˜ , ‰ “  . — ˜ § - ‰ ­ , … . ³ … -  … , -  ».

«´  © , — ˜ . — Œ ƒ § - , - . ‰ … , ˜ , ,  . … “  ‰ ( — 4 , — 2) © , , — † ‰   . …“ ‰ … . ’ ‰ , - ‰ ¨ ,  Ž . ´  , - .  … … : , . ˜ …“ … . ’ , « - »  …  ‰ - , “ ‰  ».

«Œ - - , — ˜ ” . — © , -  , …  ‰, 600 , ‰. ­  . ¸ § … “,  - . ”, , … ƒ . Œ ƒ - , § † , § - §  , …“  . ˜ , ‰  § Ž … .  ¨ … † ,  , : «°! — — ‰ !» ‚  § , … . ‰ « - » - . Œ , , , “ , . ’ , … © , …  ‰ , Ž . —  , … , ƒ , 80 … “ - § : ƒ …  § . ± « » § ».

€‚ ƒ­„  … †‡ˆ‰Š‹ ‹ˆƒ ‹ ‡ŠŒ€Ž  ƒˆŽ, ­  «„ ‘ƒŒ» Ž Š’Š …€€ ‹„

— « »

« »

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.