? 5 !

Segodnya (National) - - ЮРЛИКБЕЗ - 

­  , ‚  -  ‘. † ‚   -   ˆ ( 200 ) .

•  - ‚ . ‘ - ,   ‚  - ‚ ƒ ˆ   ,  ‚ ‚   . Ž , -   , - ,   ‚ ˆ .

š ‚ ‚   -  ‚ ‡, ‚ .

- , -  - -  ˆ ‚ —  , ƒ ,   ,   .

­   ,  1—2 ‡,     -  ‚ . › ‚  ‚ - ‚    . - ‚ ‚ — ‚   ˆ .

‰ ‚   - , ‡ ‚. š ˆ ‡ 200— 300 (7—8 ‚ ),  — 6—7.    , 1,5 . † ƒ -     :  - ‡ ‚ .

š ‚ ‚ — ‡ ‚ ,   ‚   . ‚ ‚ , ‚ , ‚ . ¡ ‚   - ‚   ˆ  - :   - ( , ƒ , ‚ , ˆ ) — ƒ ‚ ‚  ( , ‚ ‚, ƒ , ). ‚  - , ‚ . Ž , ‚  - ‚ , ƒ - ‚ , ƒ ,  ‚  ‚ ‚ . ¡   4—5  :  - . š : ‡ -   - (   , ƒ ‚, ‚, ƒ ‚, ‚ ); ( 8 ) — -  ‚ «  - » ; (  , ‚ /  )   :  ‚ - .

,

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.