1822

Segodnya (National) - - АФИША -

. ‘ ’ - “ “ “ ƒ… - ,  ƒ , ƒ„ - ,  - †   ‚ ‚ . Ž  Ž  V • ‚ ,   - II . . ( -  ƒ  ’ ˜  , ƒ † ‚ ,  ), - 196 . .,  „ . Ž ƒ 14 …ƒ ‚ , ƒ 34 — ( -  “ VII . . .), 54 — - ! „- .   ­€‚. .  …ƒ -  …ƒ 15 “  1799 ‚ - „ -  † ‚ … -   ¡ ƒ ( ¡   ) - ƒ  . ‰† „ „ , ‚ ƒ  … … † . ’ “  † ƒ , † - ƒ, „ † . , - ƒ † , ‚ ƒ, ƒ „, - ƒ , † ,  “.

‘ Ž - ˆ    † „ ‘ ,  ƒ .

- . ‰ … † Courier de l’Egypte.    †  - ‚ - † ,   - . ± ƒ …ƒ “… . ² 5  ,  ƒ ƒ ƒ . ² ƒ ƒ  - : …   . ´ ¡ , - ‚ƒ - ,  † - “ … ƒ… .

² 11 ƒ ƒ . ² 13 — … , , „ . ƒ  , …ƒ ƒ . ˜ ‚ . ² 17 , … - ƒ - , -  „ , ƒ„ . - Ž  ƒ ‘ - ƒ   ‚ . ²     ¡ II ± III. Ž † - „ ‚  …  ,  ƒ„ ,  ‚ ¡ „ ’… µ … . ±     - ƒ ƒ - .

² 1824- . ² 1828- - , “ †    , ƒ   .  … - „   . ‰ 1832- 41 . ¸ ƒ «  » ƒ  † „ . ¡ †  1802 ˆ .  -  : « „ - ˆ 1801 » «Ž - ¸ III». Ž , ‚ ƒ, . - † - „    ƒ .   ƒ… …   ‚  ƒ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.