— !

, , ,

Segodnya (National) - - ТУРИЗМ -

- . -   - .   -  ,    80 ‚ , - . «„ , , , , ‚ -   - », — .

‡ 1721- , ‹  , Œ Œ I, « »  — 65- (!) – Œ - „ . ‡  12  -  „ –  . —  . ‡ - . Œ - . – Œ ( ),   - ‚ ,  ˜ . ™ , - .

« ». ‡ ˜ - , ‚  , , Œ Œ  - . ™ Œ I  . ™ , ,  - . š Œ  - , „ , , , š . ‡ ,       ,  ‚ .

 „      -  . Œ , ›  - :     ­€‚ƒ€ . ,  - ˜ .

Œ , „ - Œ  . š - Œ I, , . ™ - - ‚ ,  Œ  - ‚   ˜ .

.  -  Œ I. ž , - ž I,  Œ  . ™ . „  ‹ 1726 ‚ ,  ‹   . ™ - - . Ÿ  , › . Ÿ   -   , 20  Œ   .

‡ 1727 ž I ,   - Œ ‡ 12- Œ II. – Œ -  .  Œ II «¡ » — , ‚ ,  ‹ ˜ ‚  , ,   ,  ‹ , - ‚ - . Œ ,  , ˜ , «  » ‚ , ,  . .  - 290  - . Œ 41 ,  , ˜ - 70- - – Œ „ . ‡ ‚ ¤  ‚ ˜ - ‚ . ‡ ‚ , - . „   ‚ Œ – , ¥ . « - ‚ , — ¦ - , —   - - – Œ „ - Œ – - „ . ™  , § -   › , - – , ‚  - ».

™ ‚ ‚ . ‡ 1730- Œ II . . « ‚ , ‚ - ,   ». š Œ I — „ . ™  - . ž   ‚ „ ™ , ¤  . ‡ ˜ ( 6 ), ‚  ‚ - ‹ .

™ ˜ . 20 - ¤ ‹ ,  „ - III. ™  - «  »,  : ‹  . ™ , › ‚ - , . – „ ‹ , , 1734 . Œ , .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.