1237

Segodnya (National) - - АФИША -

. - Berolina,  — «     »,  I‚   ƒ . ‚     „ ƒ - ƒ . … ƒ †  ƒ . ‡ „  ˆ ‰„ - ,  . Š ‹ Œ ‹ Ž ƒ ‹ ƒ . VI  - „ ƒ Œ , † ƒ ’ Œ  , — - . “ƒ …  ” ‹. • ƒ … Œ    „  - ƒ  «… » — ƒ . –   ˆ  „ … „ . XII ƒ  ˜ ƒ  Š  ƒ   - . ™  ” „  † — „ ’ š „ › … † ,  ˆ „ ƒ ƒ „ ’ ƒ …  „ ƒ, … œ . “ƒ  „ , ƒ 1200 „  , ƒ †  ( ƒ  ‹ ‹  ) - † — ‡ . ˜ ‡  28  … 1237 „ . §   ƒ  Œ ˜ ƒ . ™ - 1307 „  , 1417-ƒ   - Œ ‹, ‡ — … ƒ ‹ ƒ • ‹ . © 600   Œ  - ‹   ˆ  ‹ ”  ‹  ‰ ‹,   ‹  ‹ „ . •    - „ 66    ‹  ‰ƒ. š ‰ †  ² “ š  …    ‹    —   Šƒ „ , ˆ ‹ ‹  ˆ . – … … „ ƒ, „  ƒ Œ . –  ‰… ‰…  ” ,  † . ™  ˆ  ,   , †   „ , „ : «  — †  Œ ,  - — ƒ   ». “ ƒ „  ƒ. – ›  , ‡ , ´ , š ›. ‡   2001-ƒ. ™ ‰‹ ‹  „ … ˆ ƒ - …  Œ ƒ ,   ˆ ‹ „ „  †, ƒ  ƒ  . ›  …  †   „ …   …  ƒ   †   †   ‹  .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.