2007

Segodnya (National) - - АФИША -

 ,  ‹ ƒ    « µ  ƒ» — „  ” ‹ ƒ  ‰. • „  †   ,  ƒ „ . – ‰ …  ’ ’ Œ  ‰” † . ´„ Œ  — †  . “ š  Œ  : Œ  ƒ   ˆ †    „  ,  ƒ … „  † … ƒ   ƒ Œ  ” ˆ ,   Œ  , ƒ - ˆ ‹, Œ  ƒ ,  … ƒ „ . Ž “ œ   ¶ ” … ‹ˆ ‹  ‹ ƒ , „  .   ” - … ˆ ƒ   ƒ † … ƒ -  Š‰ . š  ƒ - ˆ ƒ ,   — ƒ,  ‰   „  -  ,    „ -  ,  … „  . ™ ƒ · „     - „ -    , ƒ ƒ ƒ  ƒ †  Œ . –’ ƒ ’   ƒ     - , „ ƒ „ ƒ ƒ  ¸ œ  „ , š -  ,  ,    ‹     …    ,  „ - ,   ‹  …  . “ ’  Ž ƒ ƒ  : «¹ ƒ … ‰,  ƒ ˆ  - » —   ƒ . ™   43 „ .

– « »

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.