:

Segodnya (National) - - ТВОЕ -

. .:   -  , - , ‚  ? „ ? …  ? . .: … - ,  , †  , , ,    ‡ .  —   ,   60-†. ‚   † , - ‡   ‡ : , †  ,  , † , ... . .: Œ   ? . .: ‚ ,  , † .       ,  . Ž   ,    ,    . ‘     ,  -  ‡  : «  ! ‚ Œ -     —   ».   , , , ‡  ‡ -  †,  - †,  ! . .: ‚  ,   - ,   ‡  , †  ‚  -  . “ ,    ? . .: „ ,  !  ,     . ”   •  „ ,  1965 ™ †    : „ , š - , …  , ‚ , • - , ‘ . ‘ ‘   . „ š ,    ,   , ‚ …  † † † ‡ . . ›  - ‡ : ,  , †  -   -  -  .    , ‚  - ‡ š “  -    ‘ š . ›   , -  - ,  . œ   † -  -   : « ,   , ... !» ™ ,  - —  ! « †   ,    , «    », ,  ,   †   † † †  «  - ». œ  , „     † †. „ , † ,   -  ‡ ,   - ! . .:   - -  ! . .: ™ — ,  . ‚  ‡  - : «  ». ‚  -  ,  -  ,  - . - †   .   ,    -  .     - . “  , ‡ †   -  †  ‡ ,     . ›. — -  , † . «     ,    †   †  , † -  † †  , - , † ,   . ‘ † †  ,   †   -  ,       † ,    ». Œ     — “ - : «    , -   -     , † -     . œ  . œ † ,   ,  ». . .:   , ‚  ! “  :  -  , -  ? . .:  ,  ž - † †, . Ÿ † .  †.  :  — .  ,   -   , , -   ,  † . • ‡ . ›   , . … ,   .  , . ›. †! „   , - ... ‚  , , †  ,    . …    .   . › ‡ ,  .   .   .

« , , »

« —   »

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.